Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr III/25/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVIII/460/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr III/25/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVIII/460/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 25
Numer sesji: 3
Rok: 2010Uchwała Nr III/25/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/460/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§1

W §1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/460/2009 Rady Miejskiej Leszna w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych zmienia się zapis lit. a), który otrzymuje brzmienie:

„a) do kwoty 3 550 000,00 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w 2011
roku.”


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE
do uchwały Nr III/25/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia2010 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/460/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowychZgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/460/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania pn.: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działania 1.4 Miasto Leszno przyjęło zobowiązanie finansowe do kwoty 3 900 000,00 zł w 2011r. oraz do kwoty 3 900 000,00 zł w 2012r.
Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/529/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. do Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. został wniesiony w roku 2010 wkład pieniężny w kwocie 350 000,00 zł jako część kwoty 3 900 000,00 zł z zobowiązania finansowego z roku 2011 (co zaznaczono w uzasadnieniu do uchwały).
Ogólna kwota zobowiązania (7 800 000,00 zł) pozostaje bez zmian, a uchwała ma charakter jedynie porządkujący harmonogram czasowy realizacji zobowiązania.


Opracował:
Wydział Promocji i RozwojuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.