Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr III/24/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwa??y Nr XLVII/586/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci

Uchwa??a Nr III/24/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwa??y Nr XLVII/586/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci

Numer uchwa??y: 24
Numer sesji: 3
Rok: 2010


Uchwała Nr III/24/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/586/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XLVII/586/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości paragraf 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr III/24/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/586/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Dnia 4 listopada br. Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki te zaczną obowiązywać od 2011 roku. Po podjęciu tej uchwały ustawodawca dokonał zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 30.11.2010r. Nr 225, poz.1461), zmieniając treść zapisu przepisu art. 5 ust. 1 lit. d.

Poprzedni zapis w uchwale Rady Miejskiej Leszna:

od budynków lub ich części:
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 3,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Zapis proponowany w niniejszym projekcie uchwały, zgodny co do treści z zapisem w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych:

od budynków lub ich części:
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 3,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Wysokość stawki proponuje się nie zmieniać. Stawka górna, określona przez Ministra Finansów na rok 2011 wynosi 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.


Opracował:
Wydział Dochodów i WindykacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.