Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr III/23/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XLVII/585/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.

Uchwa??a Nr III/23/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XLVII/585/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.

Numer uchwa??y: 23
Numer sesji: 3
Rok: 2010Uchwała Nr III/23/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLVII/585/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały Nr XLVII/585/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 – wzór: „DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI”

otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 4 – wzór: „IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH
BUDOWLANYCH”

otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr III/23/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/585/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.

Dnia 4 listopada br. Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych. Po podjęciu tej uchwały ustawodawca dokonał zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 30.11.2010r. Nr 225, poz.1461), zmieniając treść zapisu przepisu art. 5 ust. 1 lit. d., dotyczącego preferencyjnej stawki od budynków lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Wzory formularzy muszą zawierać właściwy opis przedmiotu opodatkowania zgodny z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz z uchwałą Rady Miejskiej. Proponowane w niniejszym projekcie zmiany dotyczą tylko wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości.

Zmiany w formularzach:

• DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: pozycja D.2 punkt 4,
• INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH: pozycja E.2 punkt 4

Poprzedni zapis w w/w formularzach:

„zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m”


Zapis proponowany w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego projektu uchwały:

„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m”Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.