Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr III/20/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVIII/452/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2010

Uchwa??a Nr III/20/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXVIII/452/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2010

Numer uchwa??y: 20
Numer sesji: 3
Rok: 2010

Uchwała Nr III/20/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/452/2009 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2010

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVIII/452/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2010 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Leszna: Nr XLII/497/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, Nr XLIV/520/2010 z dnia
24 czerwca 2010 roku, Nr XLVII/571/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku,
§ 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Ustala się na rok 2010 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1) Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa
 przewozy w komunikacji miejskiej – 3,0551 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,4724 zł na 1 wozokilometr
2) Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 27,4976 zł na 1 m2 powierzchni
3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 3,9901 zł na 1m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 45,0180 zł na 1m2 powierzchni”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/452/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2010


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w 2010 roku. Zmiana wynika ze zrealizowanej i przewidywanej do końca 2010 roku większej sprzedaży lokali mieszkalnych gminy i w związku z tym zmniejsza się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent.
Stawka jednostkowa na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna wynosi:
 przed zmianami 27,4931 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych,
 po zmianach 27,4976 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych.
Kwota dotacji przedmiotowej dla ww. Zakładu pozostaje bez zmian i wynosi 3.314.700 zł.

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.