Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr III/19/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wst?pienia w mandat radnej Rady Miejskiej Leszna PaniDoroty ZGAI??SKIEJ

U C H W A ? A Nr III/19/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wst?pienia w mandat radnej Rady Miejskiej Leszna PaniDoroty ZGAI??SKIEJ

Numer uchwa??y: 19
Numer sesji: 3
Rok: 2010
U C H W A Ł A Nr III/19/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie
wstąpienia w mandat radnej Rady Miejskiej Leszna Pani
Doroty ZGAIŃSKIEJ


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz. 1190 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:§ 1


Stwierdza się wstąpienie w mandat radnej Pani Doroty ZGAIŃSKIEJ w okręgu wyborczym nr 3 z listy Nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP, która uzyskała kolejno największą ilość głosów i nie utraciła prawa wybieralności.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wstąpienia w mandat radnej Rady Miejskiej Leszna Pani Doroty ZGAIŃSKIEJ


Na II Sesji w dniu 16 grudnia 2010 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę Nr II/18/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Łukasza BOROWIAKA.
Kolejno największą liczbę głosów – 132, w okręgu wyborczym Nr 3 obejmującym 6 mandatów z listy Nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP – w wyborach uzyskała Pani Dorota ZGAIŃSKA, która również nie utraciła prawa wybieralności.
Powyższe zostało potwierdzone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie Pana Czesława Jastrzębskiego pismem numer DLS – 772-21/10 z dnia 20 grudnia 2010 roku.
Pani Dorota ZGAIŃSKA została zawiadomiona zgodnie z art. 194 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o przysługującym jej mandacie i nie zrzekła się przysługującego jej pierwszeństwa przy obsadzie mandatu.Opracowało:

Biuro Rady Miejskiej
Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.