Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XLVII/603/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Centrum Edukacji Atut Wielkopolska Jaros??aw Jastrz?bski sp. jawna

UCHWA?A NR XLVII/603/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Centrum Edukacji Atut Wielkopolska Jaros??aw Jastrz?bski sp. jawna

Numer uchwa??y: 603
Numer sesji: 47
Rok: 2010UCHWAŁA NR XLVII/603/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Centrum Edukacji Atut Wielkopolska
Jarosław Jastrzębski sp. jawna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze mianami) oraz art. 229 pkt 3 i art.237 § 1 i § 3 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu skargi Centrum Edukacji Atut Wielkopolska Jarosław Jastrzębski sp. jawna Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Skargę Centrum Edukacji Atut Wielkopolska Jarosław Jastrzębski sp. jawna na działania faktyczne podejmowane przez podległą organizacyjnie i funkcjonalnie Prezydentowi Miasta Leszna komórkę organizacyjną Urzędu Miasta- Wydział Edukacji z dnia 11 października 2010 r. uznać za bezzasadną.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie do:
UCHWAŁY Nr XLVII/603/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Centrum Edukacji Atut Wielkopolska Jarosław Jastrzębski sp. jawna

Skarżący zarzuca Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Leszna:
1. naruszenie zasad praworządności,
2. naruszenie interesu publicznego,
3. naruszenie interesu skarżącego,
4. nienależyte wykonywanie zadań publicznych przez właściwy organ albo pracowników tego organu.
Powyższe zarzuty Centrum Edukacji Atut Wielkopolska Jarosław Jastrzębski sp. jawna dotyczące naruszenia prawa przez pracowników Urzędu Miasta Leszna nie znajdują żadnego uzasadnienia.
Przedszkola prowadzone przez Miasto Leszno są przedszkolami publicznymi, zatem muszą spełniać wymogi określone w art. 6 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem (w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2010r) przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Wszystkie przedszkola wymogi te spełniają.
Z cytowanego przepisu jak również z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół nie wynika,
że publiczne przedszkole ma zapewnić nauczanie języka obcego. Rozporządzenie nie ogranicza możliwości organizowania w poszczególnych przedszkolach zajęć dodatkowych ponad realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz zajęć,
o których mowa w § 2 Uchwały Nr XXXIX/468/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia
4 lutego 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli miejskich w Lesznie , za które rodzice już ponoszą opłaty. Takie też były zalecenia mające na celu prawidłową realizacje przepisów cytowanej uchwały. Wydział Edukacji prawidłowo realizuje swoje zdania w żaden sposób nie ogranicza prawa skarżącego do wykonywania swojej działalności, ani nie narusza przepisu art.6 i art. 8 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007 Nr155, poz. 1095 ze zmianami). Przyzwalając na pobieranie dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe prowadzone przez skarżącego w czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz zajęcia określone w uchwale Rady Miejskiej dopuszczałby do pobierania podwójnej zapłaty za zajęcia już opłacone.
Ponadto należy wskazać, że w żaden sposób Uchwała Nr XXXIX/468/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli miejskich w Lesznie nie narusza art. 2 i art. 7 Konstytucji RP. Skarżący nie wskazał konkretnie, który przepis ww uchwały Rady Miejskiej Leszna narusza powszechnie obowiązujący przepis prawa.
W tej sytuacji roszczenia Centrum Edukacji Atut Wielkopolska Jarosław Jastrzębski sp. jawna nie znajdują uzasadnienia w przepisach prawa materialnego a skarga jest całkowicie niezasadna.

Opracowała:
Komisja Praworządności
I Porządku publicznegoInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zenon Kurt KPiPP
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.