Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XLVII/601/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Cypriana Kamila Norwida w Lesznie.

UCHWA?A NR XLVII/601/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Cypriana Kamila Norwida w Lesznie.

Numer uchwa??y: 601
Numer sesji: 47
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XLVII/601/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 04 listopada 2010 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Cypriana Kamila Norwida w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida w Lesznie, zwanego dalej planem, w formie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego UCHWAŁĄ Nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obrońców Lwowa, Al. Z. Krasińskiego, Wiaduktu im. gen. Grota - Roweckiego i torów PKP relacji Poznań – Wrocław w Lesznie (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 02.07.2003 r. Nr 115 poz. 2129).

§ 2. Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej stanowiącej
załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;
13) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
14) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
15) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
16) granic obszarów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami);
17) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
18) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakUZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVII/601/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 04 listopada 2010 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Cypriana Kamila Norwida w Lesznie.Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Cypriana Kamila Norwida w Lesznie podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

Granice opracowania planu stanowią ulice: Obrońców Lwowa, Cypriana Kamila Norwida, gen. Stefana Grota-Roweckiego oraz tory kolejowe. W obszarze tym obowiązuje plan zatwierdzony UCHWAŁĄ Nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obrońców Lwowa, Al. Z. Krasińskiego, Wiaduktu im. gen. Grota - Roweckiego i torów PKP relacji Poznań – Wrocław w Lesznie (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 02.07.2003 r. Nr 115 poz. 2129).

Sporządzenie zmiany obowiązującego planu jest uzasadnione koniecznością uwzględnienia nowych uwarunkowań w zakresie stanu władania nieruchomościami w granicach opracowania. Przeprowadzenie procedury planistycznej pozwoli na wykonanie kompleksowych analiz w zakresie systemu komunikacji, powierzchni zabudowy, powierzchni terenów biologicznie czynnych oraz funkcji terenu z uwzględnieniem aktualnego stanu władania. Ustalenia nowego planu będą zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna ze zmianami.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.