Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/598/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie: trybu i sposobu powo??ywania i odwo??ywania cz??onk??w Zespo??u Interdyscyplinarnego w Lesznie oraz szczeg????owych warunk??w jego funkcjonowania

Uchwa??a Nr XLVII/598/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie: trybu i sposobu powo??ywania i odwo??ywania cz??onk??w Zespo??u Interdyscyplinarnego w Lesznie oraz szczeg????owych warunk??w jego funkcjonowania

Numer uchwa??y: 598
Numer sesji: 47
Rok: 2010


Uchwała Nr XLVII/598/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lesznie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lesznie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVII/598/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2010 roku

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lesznie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaW dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 ,poz.1493 ze zm.). W wyniku powyższej nowelizacji do ustawy dodano art.9a. Po nowelizacji, ustawa nakłada na gminy, jako ich zadanie własne, obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, których głównym zadaniem będzie integrowanie i koordynowanie wszelkich służb, jednostek organizacyjnych, itp. oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Tryb i sposób powoływania, odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania winna określić Rada Miejska w drodze uchwały.
Załącznik do niniejszej uchwały spełnia powyższe wymagania określone przez ustawodawcę.


Opracował:
MOPR

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.