Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XLVII/597/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytetu IX ?? Rozw??j wykszta??cenia i kompetencji w regionach pn.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start? oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

UCHWA?A NR XLVII/597/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytetu IX ?? Rozw??j wykszta??cenia i kompetencji w regionach pn.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start? oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Numer uchwa??y: 597
Numer sesji: 47
Rok: 2010


UCHWAŁA NR XLVII/597/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze mianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt Miasta Leszna pn. „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” na kwotę 869.511,60 PLN, opracowany w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu o dofinansowanie realizacji projektów (projekty systemowe) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta do podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 3

Wyraża się zgodę na przyjęcie dofinansowania w formie dotacji na realizację projektu w łącznej kwocie 869.511,60 PLN. Wynikające z tytułu umowy zobowiązania pokryte będą z dochodów własnych miasta.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/597/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Miasto Leszno w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu złożyło wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pod nazwą „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”. Projekt ten adresowany jest dla uczniów klas I-III wszystkich leszczyńskich szkół podstawowych leszczyńskich gimnazjów i jest ukierunkowany na działania wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego.
W ramach projektu zakłada się objęcie wsparciem grupę 1850 uczniów w okresie od 20 września 2010 do 29 czerwca 2012, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć polegających na pracy z uczniem w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.
W ramach projektu, którego całkowita wartość stanowi kwota 869.511,60 PLN. zakłada się pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Założenia projektu nie przewidują wniesienia wkładu własnego przez projektodawcę. Nie jest również wymagane zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. Postanowienia umowy przewidują zobowiązanie beneficjenta do zwrotu całości lub części dotacji w przypadku jej nieprawidłowego wydatkowania.
W przypadku akceptacji wniosku, na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, Instytucja Ogłaszająca Konkurs będzie wymagać od podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie złożenia odpowiednich załączników (w tym m.in. uchwały zatwierdzającej projekt).
W związku z przygotowaniem do realizacji powyższego projektu i dalszą procedurą jego realizacji rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.