Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/596/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie: przyj?cia progamu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia??alno??ci po??ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Uchwa??a Nr XLVII/596/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie: przyj?cia progamu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia??alno??ci po??ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Numer uchwa??y: 596
Numer sesji: 47
Rok: 2010


Uchwała Nr XLVII/596/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie: przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVII/596/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie: przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Zgodnie z treścią art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) istnieje możliwość powierzania i wspierania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na finansowanie i dofinansowanie ich realizacji.
Dotychczasowe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi sugeruje kontynuację już wypracowanych form współpracy. Realizacja tej uchwały pozwoli pełniej wykorzystać instytucje pożytku publicznego w zaspokajaniu potrzeb społecznych naszego miasta. Organizacje te realizują zadania w zakresie: ochrony praw dziecka, ochrony rodziny, łagodzenia skutków biedy, bezrobocia, profilaktyki uzależnień, profilaktyki społecznej i zdrowotnej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań obywatelskich, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz innych.
Uchwała ta porządkuje pod względem prawnym, merytorycznym i finansowym współpracę organów samorządu Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Jej zapisy były konsultowane z przedstawicielami organizacji pozarządowych miasta Leszna, zgodnie z uchwałą Nr. XLVI/570/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uwzględniając powyższe, oraz obowiązek przyjęcia programu współpracy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Opracował:
MOPR
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.