Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/591/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia w Zespole Szk???? Ekonomicznych wydzielonego rachunku dochod??w

Uchwa??a Nr XLVII/591/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia w Zespole Szk???? Ekonomicznych wydzielonego rachunku dochod??w

Numer uchwa??y: 591
Numer sesji: 47
Rok: 2010

Uchwała Nr XLVII/591/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2010 roku


w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych wydzielonego rachunku dochodów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami); art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się wydzielony rachunek dochodów w Zespole Szkół Ekonomicznych będącym jednostką budżetową w celu gromadzenia środków finansowych na przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy oraz na tytuł mistrzowski.

§ 2

Źródłem dochodów o których mowa w § 1 są wpłaty z tytułu:
1) opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego.
2) odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

§ 3

Dochody o których mowa w § 2 przeznacza się na:
1) koszty przeprowadzania egzaminów.
2) koszty obsługi rachunku bankowego.

§ 4

Dysponentem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jest kierownik jednostki budżetowej.

§ 5

1. Kierownik jednostki budżetowej opracowuje projekt planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Leszna. Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych sporządzany jest w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

2. Projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 1 przekazywany jest Prezydentowi Miasta w terminie umożliwiającym ujęcie go w projekcie uchwały budżetowej.
3. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów, przyjętych w uchwale budżetowej kierownik jednostki budżetowej sporządza plan finansowy.
4. Zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów polegające na przesunięciu pomiędzy paragrafami oraz rozdziałami dochodów i wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujące zmian kwot dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonywane są zarządzeniem kierownika jednostki budżetowej. Natomiast zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów, skutkujące zmianą kwot dochodów i wydatków oraz przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydzielonego rachunku dochodów wprowadzane są uchwałą Rady Miejskiej
5. Kierownik jednostki budżetowej w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 4 sporządza zaktualizowany i dostosowany do uchwały budżetowej plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych i przekazuje go Prezydentowi Miasta.

§ 6

Traci moc:
Uchwała Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych rachunku dochodów własnych.
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały NXLVII/591/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych wydzielonego rachunku dochodów


Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) określała, iż samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rachunki te mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Zgodnie z tym przepisem Rada Miasta Leszna uchwaliła w dniu 21 grudnia 2006 roku Uchwałę Nr III/20/2006 w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych rachunku dochodów własnych określającą, iż szkoła może gromadzić na rachunku dochodów własnych opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy oraz na tytuł mistrzowski .
W Zespole Szkół Ekonomicznych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych powołana została komisja egzaminacyjna do przeprowadzania egzaminów na tytuł zawodowy oraz na tytuł mistrzowski dla zawodów sprzedawca i kucharz małej gastronomii.
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem osoby przystępujące do egzaminu wnoszą opłatę w wysokości 20 % (tytuł zawodowy) i 30% (tytuł mistrzowski) przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego natomiast szkoła winna zapewnić odpowiednie warunki egzaminu i egzaminatorów.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w art. 223 określa iż, samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego a także, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w uchwale jednostki gromadzące dochody, źródła dochodów oraz ich przeznaczenie oraz sposób sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w planie i ich zatwierdzania
W konsekwencji zmian ustawy o finansach publicznych traci moc Uchwała Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych rachunku dochodów własnych. W celu sprawnego realizowania egzaminów proponuje się aby realizacja finansowa zadania odbywała się poprzez wydzielony rachunek dochodów.Opracował:

Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.