Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/590/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochod??w samorz?dowej jednostki o??wiatowej

Uchwa??a Nr XLVII/590/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochod??w samorz?dowej jednostki o??wiatowej

Numer uchwa??y: 590
Numer sesji: 47
Rok: 2010

Uchwała Nr XLVII/590/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2010 roku


w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki oświatowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami); art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami); art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się jednostki budżetowe Miasta Leszna prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami), które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów:

1. Przedszkole Miejskie nr 3
2. Przedszkole Miejskie nr 4
3. Przedszkole Miejskie nr 5
4. Przedszkole Miejskie nr 6
5. Przedszkole Miejskie nr 7
6. Przedszkole Miejskie nr 8
7. Przedszkole Miejskie nr 10
8. Przedszkole Miejskie nr 11
9. Przedszkole Miejskie nr 12
10. Przedszkole Miejskie nr 13
11. Przedszkole Miejskie nr 15
12. Przedszkole Miejskie nr 18
13. Przedszkole Miejskie nr 19
14. Przedszkole Miejskie nr 20
15. Przedszkole Miejskie nr 21
16. Szkoła Podstawowa nr 1
17. Szkoła Podstawowa nr 2
18. Szkoła Podstawowa nr 3
19. Szkoła Podstawowa nr 4
20. Szkoła Podstawowa nr 5
21. Szkoła Podstawowa nr 7
22. Szkoła Podstawowa nr 9
23. Szkoła Podstawowa nr 10
24. Szkoła Podstawowa nr 12
25. Szkoła Podstawowa nr 13
26. Gimnazjum nr 1
27. Gimnazjum nr 2
28. Gimnazjum nr 4
29. Gimnazjum nr 5
30. Gimnazjum nr 7
31. Gimnazjum nr 8
32. Gimnazjum nr 9
33. Zespół Szkół Specjalnych
34. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
35. II Liceum Ogólnokształcące
36. III Liceum Ogólnokształcące
37. IV Liceum Ogólnokształcące
38. Zespół Szkół Ekonomicznych
39. Zespół Szkół Technicznych
40. Zespół Szkół Ochrony Środowiska
41. Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych
42. Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych
43. Bursa Międzyszkolna nr 1
44. Centrum Kształcenia Praktycznego
45. Międzyszkolny Ośrodek Sportu
46. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
47. Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

§ 2

Źródłem dochodów, o których mowa w § 1 są wpłaty z tytułu:
1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
3) odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

§ 3

Dochody o których mowa w § 2 przeznacza się na:
1) cele wskazane przez darczyńcę,
2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytułów wymienionych w § 2 pkt. 2,
3) koszty obsługi rachunku bankowego.
§ 4

Dysponentem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jest kierownik jednostki budżetowej.

§ 5

1. Kierownicy jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w terminie określonym przez Prezydenta Miasta Leszna. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych sporządzane są w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.
2. Projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 1 przekazywane są Prezydentowi Miasta w terminie umożliwiającym ujęcie ich w projekcie uchwały budżetowej.
3. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów, przyjętych w uchwale budżetowej kierownicy jednostek budżetowych sporządzają plany finansowe.
4. Zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów polegające na przesunięciu pomiędzy paragrafami oraz rozdziałami dochodów i wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej nie powodujące zmian kwot dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonywane są zarządzeniem kierownika jednostki budżetowej. Natomiast zmiany w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów, skutkujące zmianą kwot dochodów i wydatków oraz przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydzielonego rachunku dochodów wprowadzane są uchwałą Rady Miejskiej.
5. Kierownicy jednostek budżetowych w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 4 sporządzają zaktualizowane i dostosowane do uchwały budżetowej plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych i przekazują je Prezydentowi Miasta.

§ 6

Traci moc:
Uchwała Nr XXVIII 291/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie utworzenia w niektórych jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2011 roku.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/590/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki oświatowej


Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) określała, iż dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych. Rachunki te mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w art. 223 określa iż, samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki a także, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w uchwale jednostki gromadzące dochody, źródła dochodów oraz ich przeznaczenie oraz sposób sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w planie i ich zatwierdzania.
Utworzenie wydzielonego rachunków dochodów jest konsekwencją zmian ustawy o finansach publicznych cytowanych wyżej.


Opracował:

Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.