Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLVII/589/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie Nagr??d Sportowych Miasta Leszna i wyr????nie?? sportowych Miasta Leszna.

Uchwa??a Nr XLVII/589/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie Nagr??d Sportowych Miasta Leszna i wyr????nie?? sportowych Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 589
Numer sesji: 47
Rok: 2010Uchwała Nr XLVII/589/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie Nagród Sportowych Miasta Leszna i wyróżnień sportowych Miasta Leszna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 31 oraz art.35 ust.5 i 6 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z dnia 15 lipca 2010 r.) Rada Miasta Leszna uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustanawia się Nagrody Sportowe Miasta Leszna oraz wyróżnienia sportowe
Miasta Leszna.
2. Nagrody Sportowe Miasta Leszna oraz wyróżnienia sportowe Miasta Leszna
przyznaje się zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom i działaczom
zasłużonym w osiąganiu tych wyników.
§ 2
1. Wysokość Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnienia sportowego Miasta Leszna nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku.

2. Środki finansowe na Nagrodę Sportową Miasta Leszna i wyróżnienia sportowe Miasta Leszna uwzględnia się corocznie w budżecie miasta Leszna.
§ 3
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania Nagród Sportowych Miasta Leszna
i wyróżnień sportowych Miasta Leszna określa regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do uchwały nr XLVII/589/2010 Rady Miejskiej Leszna dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie: Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnień sportowych Miasta Leszna.


Obowiązek podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 31 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z dnia 15 lipca 2010 r.)
Projekt uchwały zawiera tryb i zasady ustanowienia i przyznawania Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnienia sportowego Miasta Leszna zawodnikom klubów sportowych, których siedzibą jest Miasto Leszno, a którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Ustala także możliwość przyznania nagrody i wyróżnienia trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w osiąganiu tych wyników. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody i wyróżnienia określa „Regulamin przyznawania Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnień sportowych Miasta Leszna” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sportu Leszna.
Opracował

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.