Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/ 587/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od ??rodk??w transportowych

Uchwa??a Nr XLVII/ 587/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od ??rodk??w transportowych

Numer uchwa??y: 587
Numer sesji: 47
Rok: 2010

Uchwała Nr XLVII/ 587/ 2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) , art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie:

1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 260,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 234,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie:

1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 516,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 438,00 zł

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej
9 t i poniżej 12 t:

1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 620,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 526,00 zł

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t:
5.
1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 446,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 401,00 zł


6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 371,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 334,00 zł

8. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc:

1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 722,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 615,00 zł

10. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc:

1) bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin 1278,00 zł

2) z urządzeniami służącymi ograniczeniu emisji spalin 1151,00 zł

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/440/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. Nr 21, poz. 642)

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od początku roku podatkowego 2011.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr XLVII/587/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychWysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (tonach) Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 2 3 4
DWIE OSIE
12 13 484,00 699,00
13 14 538,00 806,00
14 15 861,00 1075,00
15 1237,00 1398,00
TRZY OSIE
12 17 538,00 753,00
17 19 753,00 1022,00
19 21 968,00 1183,00
21 23 1183,00 1398,00
23 25 1398,00 1686,00
25 1505,00 1686,00
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 25 753,00 968,00
25 27 968,00 1291,00
27 29 1183,00 1715,00
29 31 1715,00 2544,00
31 1715,00 2544,00
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XLVII/587/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Wysokość stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
12 18 323,00 484,00
18 25 430,00 645,00
25 31 753,00 994,00
31 1510,00 2011,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40 1333,00 1788,00
40 1788,00 2644,00
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XLVII/587/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychWysokość stawek podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy( w tonach)


Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż
mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
JEDNA OŚ
12 18 214,00 430,00
18 25 323,00 484,00
25 377,00 601,00
DWIE OSIE
12 28 270,00 377,00
28 33 657,00 909,00
33 38 909,00 1340,00
38 1229,00 1764,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 38 723,00 1009,00
38 978,00 1329,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVII/587/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Miasta Leszna należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa. Górne granice stawek podatku na każdy rok kalendarzowy ogłasza Minister Finansów. Ulegają one corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawki górne na rok 2011 wzrosły o wskaźnik 2,6 %. Minister Finansów obowiązany jest również do przeliczania stawek minimalnych. Są one przeliczane zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – w przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5 %. Kurs euro uległ na dzień 1 października 2010 roku zmniejszeniu o 6,4 %, stąd Minister Finansów nie miał obowiązku przeliczenia stawek.
Wysokość stawek minimalnych określa się dla:
• samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) równej lub wyższej niż 12 ton,
• ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
• dla przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Przy ustalaniu stawek podatku zastosowano następujące zasady:

• stawki zaokrąglono do pełnych złotych
• zróżnicowano stawki podatku od środków transportowych, uwzględniając dopuszczalną masę całkowitą pojazdu i zespołu pojazdów.
• zróżnicowano stawki uwzględniając wyposażenie pojazdu w urządzenia służące ograniczeniu emisji spalin : od samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, od ciągników siodłowych i balastowych o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, od przyczep, naczep o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton oraz od autobusów.
Stawki dla środków transportowych wyposażonych w urządzenia służące ograniczeniu emisji spalin są niższe od stawek dla środków transportowych nie posiadających tych urządzeń
• w grupie samochodów ciężarowych, przyczep i naczep oraz ciągników siodłowych i balastowych o DMC pojazdu i zespołu pojazdów od 12 ton zróżnicowano stawki z uwagi na ilość osi i rodzaj zawieszenia.


Prezydent Miasta Leszna proponuje wzrost stawek o 2,6 %. Skutek finansowy podwyższenia stawek z roku 2010 o wskaźnik 2,6 % spowoduje wzrost dochodów na rok 2011 o kwotę 27.459,00 zł (do ustalenia tej kwoty przyjęto dane o przedmiotach opodatkowania według stanu ewidencji na dzień 15.09.2010 roku). Proponowane stawki dla Miasta Leszno są znacznie niższe od stawek maksymalnychOpracował:
Wydział Dochodów i Windykacji.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.