Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/586/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci

Uchwa??a Nr XLVII/586/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci

Numer uchwa??y: 586
Numer sesji: 47
Rok: 2010
Uchwała Nr XLVII/586/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:


1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ¬– 0,65 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,96 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m2 powierzchni


2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 18,48 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f – 6,18 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/415/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. Nr 1, poz. 10).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od początku roku podatkowego 2011.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XLVII/586/2010 z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Miasta Leszna, należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.

Górne granice stawek podatku na każdy rok podatkowy ogłasza Minister Finansów. Ulegają one corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawki górne na rok 2011 wzrosły o wskaźnik 2,6%.
Prezydent Miasta Leszna proponuje zwiększyć obowiązujące w Mieście Leszno na rok 2010 stawki o ten sam wskaźnik, z wyjątkiem stawki od budowli, równej stawce górnej. Proponowane stawki są niższe od stawek określonych przez Ministra Finansów.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

Stawka na 2010r. Proponowana stawka na 2011r. Wzrost stawki o: Wskaźnik
wzrostu Górna
stawka na 2011r.
1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,63 zł 0,65 zł 0,02 zł 3,17 % 0,80 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,86 zł 3,96 zł 0,10 zł 2,59 % 4,15 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,19 zł 0,19 zł - - 0,41 zł
2) od budynków lub ich części a) mieszkalnych 0,55 zł 0,56 zł 0,01 zł 1,82 % 0,67 zł
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,01 zł 18,48 zł 0,47 zł 2,61 % 21,05 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,04 zł 9,28 zł 0,24 zł 2,65 % 9,82 zł
d) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych 3,65 zł 3,74 zł 0,09 zł 2,47 % 4,27 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych
w § 1 pkt 2 lit. f, 6,02 zł 6,18 zł 0,16 zł 2,66 % 7,06 zł
f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 6,44 zł 6,61 zł 0,17 zł 2,64 % 7,06 zł
3) od budowli 2 % 2 % - - 2 %


Skutek finansowy podwyższenia stawek z roku 2010 o wskaźnik 2,6% spowoduje wzrost dochodów w roku 2011 o kwotę 444.920,00 zł (do ustalenia tej kwoty przyjęto dane o przedmiotach opodatkowania według stanu ewidencji na dzień 10.09.2010 r.).

Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.