Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII /585/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Uchwa??a Nr XLVII /585/ 2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Numer uchwa??y: 585
Numer sesji: 47
Rok: 2010
Uchwała Nr XLVII /585/ 2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych
w podatkach lokalnych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1


Określa się wzory formularzy stosowanych w podatkach lokalnych, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:


- załącznik nr 1 - wzór: DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
- załącznik nr 2 - wzór: DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
- załącznik nr 3 - wzór: DL - 1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
- załącznik nr 4 - wzór: IN – 1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
- załącznik nr 5 - wzór: IR – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
- załącznik nr 6 - wzór: IL – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
- załącznik nr 7 – wzór: ZN-1 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
- załącznik nr 8 - wzór: ZN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI / INFORMACJI SKŁADANY W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY NIERUCHOMOŚCI
- załącznik nr 9 - wzór: ZN-3 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI / INFORMACJI SKŁADANY W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY BUDOWLI
- załącznik nr 10 – wzór: ZL-1 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
- załącznik nr 11 - wzór: ZR-1 DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Traci moc Uchwała Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 178, poz. 3915, zm. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 20, poz. 551, zm. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 20, poz. 323, zm. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 21, poz. 644).


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od początku roku podatkowego 2011.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie do
uchwały Nr XLVII /585/ 2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2010 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych
w podatkach lokalnych
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ustawami: o podatku rolnym
i o podatku leśnym podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku
od nieruchomości, rolnym i leśnym są obowiązane do przedłożenia organowi podatkowemu deklaracji oraz informacji na formularzach o określonych wzorach. Rada Miasta Leszna uchwaliła w 2002 roku wzory formularzy, które były zmieniane kolejnymi uchwałami.
Niniejszym proponuje się w aktualnie obowiązujących wzorach druków dokonać zmian:
- załącznik nr 1 – wzór: DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI otrzymuje brzmienie w pozycji:
• „Podstawa prawna:” Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
• „POUCZENIE:” Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zmianami) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego dla zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami)
- załącznik nr 2 – wzór: DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY otrzymuje brzmienie w pozycji:
• „POUCZENIE:” Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zmianami) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego dla zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami)
- załącznik nr 3 – wzór: DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY otrzymuje brzmienie w pozycji:
• „POUCZENIE:” Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zmianami) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego dla zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami)
- załącznik nr 4 – wzór: IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH otrzymuje brzmienie w pozycji:
• „Podstawa prawna:” Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
- załącznik nr 7 – wzór: ZN-1 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI otrzymuje brzmienie w pozycji:
• C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ LESZNA w „tytule prawnym zwolnienia”:
o Art. 7 ust 2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
o Art. 7 ust 2 pkt 5 - instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
- załącznik nr 10 – wzór: Zl-1 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM otrzymuje brzmienie w pozycji:
• C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY w „tytule prawnym zwolnienia”:
o Art. 7 ust 2 pkt 3- instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
o Art. 7 ust 2 pkt 5 – instytuty badawcze
- załącznik nr 11 – wzór: ZR-1 DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM otrzymuje brzmienie w pozycji:
• C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY w „tytule prawnym zwolnienia”:
o Art. 12 ust 2 pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619)
o Art.12 ust 2 pkt 5 – instytuty badawcze.Opracował:
Wydział Dochodów i Windykacji.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.