Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/584/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2011 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Uchwa??a Nr XLVII/584/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2011 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Numer uchwa??y: 584
Numer sesji: 47
Rok: 2010


Uchwała Nr XLVII/584/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2011 roku
pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Postanawia się udzielić z budżetu Miasta Leszna w 2011 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację w 2011 roku zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych Powiatu Leszczyńskiego.


§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownej umowy ze Starostą Powiatu Leszczyńskim.
3. Spłata zobowiązania wymienionego w §1 nastąpi z dochodów własnych gminy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/584/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2011 roku
pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2011 w wysokości 1. 500. 000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację w 2011 roku zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych .


Z prośbą o udzielenie w/w pomocy finansowej zwrócił się do Prezydenta Miasta Leszna Zarząd Powiatu Leszczyńskiego pismem nr ZDP 11/W128/10 z dnia 17 września 2010 roku . Udzielenie pomocy finansowej pozwoli Powiatowi Leszczyńskiemu wykonanie wielu niezbędnych przedsięwzięć na tych odcinkach dróg powiatowych , które mają największe znaczenie na mapie komunikacyjnej subregionu leszczyńskiego , w tym m.in. na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Rydzyna – Moraczewo – Pomykowo – granica powiatów leszczyńskiego i gostyńskiego .

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Projektów UnijnychInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.