Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/580/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie przyj?cia ??Planu utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej w Lesznie na lata 2011-2015?

Uchwa??a Nr XLVII/580/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie przyj?cia ??Planu utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej w Lesznie na lata 2011-2015?

Numer uchwa??y: 580
Numer sesji: 47
Rok: 2010
Uchwała Nr XLVII/580/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia „Planu utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej
w Lesznie na lata 2011-2015”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Przyjmuje się „Plan utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej w Lesznie na lata 2011-2015” stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały§ 2

Upoważnia Prezydenta Miasta Leszna do dokonywania zmian w przyjętym Planie po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej Leszna


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/580/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia „Planu utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej
w Lesznie na lata 2011-2015”
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Planu utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej w Lesznie na lata 2011-2015”

W roku bieżącym kończy się obowiązywanie i realizacja „Planu utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej w Lesznie w latach 2006-2010” przyjętego przez Radę Miejską Uchwałą nr XXXVI/441/2006 z 30 marca 2006 roku . W związku z powyższym zachodzi konieczność przyjęcia kolejnego planu na następny okres czasowy tj. na lata 2011-2015 . Według nowego planu w okresie od 2011 do 2015 roku planuje się wybudowanie nowych nawierzchni na 66 ulicach o łącznej długości 15,2 km . Szacunkowy koszt tego zadania wynosi natomiast 24,2 mln zł . Wszystkie ulice objęte tym planem są ulicami powstałymi przed 1990 rokiem . Tak jak w przypadku planu na lata 2006-2010 tak i ten nowy plan nie obejmuje natomiast :

1. Ulic, które posiadają już nawierzchnie utwardzone , ale wymagające przebudowy lub modernizacji
2. Rozbudowy układu komunikacyjnego miasta o ważne z punktu widzenia rozwoju miasta nowe ciągi komunikacyjne
3. Budowy nawierzchni na ulicach gruntowych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych z udziałem finansowym mieszkańców

Wszystkie w/w zadania należy prowadzić jednocześnie z utwardzaniem ulic o nawierzchniach gruntowych objętych niniejszym opracowaniem, z uwzględnieniem odpowiednich proporcji i potrzeb w tym zakresie .

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Projektów Unijnych
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.