Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/578/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zmiany za???cznika nr 1 do Uchwa??y Rady Miejskiej Leszna nr XXIII/231/2004 z dnia 30 wrze??nia 2004 roku w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niekt??rych zada?? inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludno??ci

Uchwa??a Nr XLVII/578/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zmiany za???cznika nr 1 do Uchwa??y Rady Miejskiej Leszna nr XXIII/231/2004 z dnia 30 wrze??nia 2004 roku w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niekt??rych zada?? inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludno??ci

Numer uchwa??y: 578
Numer sesji: 47
Rok: 2010




Uchwała Nr XLVII/578/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXIII/231/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Leszna nr XXIII/231/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności uchyla się Załącznik nr 1 – „Regulamin w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności” , który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/578/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXIII/231/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności




Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXIII/231/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności

Załącznik nr 1 stanowi Regulamin w sprawie inicjowania, finansowania i realizacji niektórych zadań inwestycyjnych gminy przy dobrowolnym wsparciu ludności i określa zasady współpracy mieszkańców z Urzędem przy realizacji tych zadań . Z uwagi na upływ czasu , nabytych doświadczeń w realizacji tego typu zadań i zmian organizacyjnych Urzędu zachodzi konieczność jego aktualizacji .

W stosunku do obowiązujących zapisów Regulaminu w proponowanym niniejszą Uchwałą występują dwie podstawowe zmiany tj.

1. Kwota udziału na 1 uczestnika przy partycypacji Urzędu do 70% kosztów zadania wzrasta z 4.000 zł do 6.000 zł
2. Kaucja podlega zwrotowi z potrąceniem kosztów poniesionych przez Urząd





Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Projektów Unijnych








Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.