Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/577/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/519/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XLVII/577/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/519/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 577
Numer sesji: 47
Rok: 2010Uchwała Nr XLVII/577/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/519/2010
z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/519/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych zmianie ulega § 1, który otrzymuje brzmienie :

„ § 1

1. Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe do kwoty 82.216.687,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) na realizację projektu pn. : „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie , odcinek ul. Fabryczna – południowa granica miasta – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 ; Działanie 8.2 : Drogi krajowe poza siecią TEN-T . Priorytet VIII : bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe z tego :

a) 69.858.259,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) to refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
b) 12.358.428,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100) to udział środków własnych

2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w pkt 1 zaciąga się na lata 2011, 2012 i 2013 w następujących wysokościach :


Rok realizacji Koszt całkowity Środki własne Środki UE
2011 17.186.652 zł 2.577.998 zł 14.608.654 zł
2012 32.530.801 zł 4.905.545 zł 27.625.256 zł
2013 32.499.234 zł 4.874.885 zł 27.624.349 zł
RAZEM 82.216.687 zł 12.358.428 zł 69.858.259 zł§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/577/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/519/2010
z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/519/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna – południowa granica miasta – etap II”

Centrum Unijnych Projektów Transportowych wyraziło zgodę pismem nr CUPT/DZ/ZPIV/463/77/2/MP, MPi/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. na wydłużenie realizacji zadania do dnia 31.12.2013r. W związku z powyższym został sporządzony przez Biuro Projektów Unijnych tut. Urzędu nowy harmonogram finansowy z którego wynikają planowane nakłady na tą inwestycję w poszczególnych latach, jak pokazano w poniższym zestawieniu.


Rok realizacji Koszt całkowity Środki własne Środki UE
2007-2009 161.040 zł 24.156 zł 136.884 zł
2010 8.540 zł 1.281 zł 7.259 zł
2011 17.186.652 zł 2.577.998 zł 14.608.654 zł
2012 32.530.801 zł 4.905.545 zł 27.625.256 zł
2013 32.499.234 zł 4.874.885 zł 27.624.349 zł
RAZEM 82.386.267 zł 12.383.865 zł 70.002.402 zł

Zachodzi zatem konieczność dokonania korekty kwot zobowiązań wynikających z Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/519/2010 , dostosowując je do w/w harmonogramu .
Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Projektów Unijnych
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.