Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/576/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/516/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XLVII/576/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/516/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 576
Numer sesji: 47
Rok: 2010


Uchwała Nr XLVII/576/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/516/2010
z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/516/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych zmianie ulega § 1 , który otrzymuje brzmienie :

„§1 Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe na rok 2011 do kwoty 6.406.486,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) na realizację projektu pn. : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3-go Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta” , realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ; Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna ; Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu komunikacyjnego , z tego :

1. Kwota 1.756.797,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) to refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Kwota 4.649.689,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) to udział środków własnych”§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/576/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/516/2010
z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowychPrezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/516/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Zgodnie z pismem nr DWP.V.1-MD.341-1/10 z dnia 30.04.2010 Urzędu Marszałkowskiego w bieżącym roku będzie można uzyskać większą refundację poniesionych wydatków na realizację tego zadania jednak nie więcej niż 80% wartości całkowitej przyznanej dotacji . W związku z powyższym zwiększeniu w 2010 roku i zmniejszeniu w 2011 roku ulegnie wysokość dotacji o kwotę 1.971.609 zł.

Zmiana wysokości dotacji w latach 2010 i 2011 pociąga za sobą konieczność dokonania zmiany w Uchwale Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/516/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2011 rok , które ulegną zmniejszeniu .


Poniżej pokazano aktualne zestawienie wydatków w latach 2008-2011 z podziałem na środki własne i dotację rozwojową .


Rok/Wydatki Nie objęte umową o dofinansowanie Objęte umową o dofinansowanie RAZEM w roku budżetowym
§ 6050 § 6057 § 6059
środki własne dotacja środki własne
2008-2009 596.413 596.413
2010 3.075.000 5.742.656 3.451.245 12.268.901
2011 1.756.797 4.649.689 6.406.486
RAZEM w § 3.075.000 7.499.453 8.697.347 19.271.800Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Projektów UnijnychInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.