Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVII/575/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna nr XLII/502/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XLVII/575/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna nr XLII/502/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 575
Numer sesji: 47
Rok: 2010
Uchwała Nr XLVII/575/2010


Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Leszna nr XLII/502/2010
z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1


W Uchwale Rady Miejskiej Leszna nr XLII/502/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych zmianie ulega kwota , o której mowa w § 1 z 6.000.000 zł (słownie : sześć milionów złotych 00/100 ) na 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych )


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie


do Uchwały Nr XLVII/575/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2010 roku
zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Leszna nr XLII/502/2010
z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLII/502/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Lesznie przy ul. Gronowskiej” , które ma być wykonane w okresie od 1 lipca 2010 r. do 31 lipca 2011 r.

Po dokonaniu rozstrzygnięć przetargowych okazało się , że koszt inwestycji nie przekroczy kwoty łącznej 7.000.000 zł i będzie niższy od zaplanowanej o 1.000.000 zł . Istnieje zatem możliwość obniżenia zobowiązania , jakie Rada Miejska Leszna zaciągnęła w/w Uchwałą na 2011 rok . Wykonawcą robót , który złożył najkorzystniejszą ofertę jest Przedsiębiorstwo „KONTRAKT” Pawlak Wosiek Spółka Jawna z siedzibą w Wilkowicach . Prace budowlane przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem .


Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 jest dokończeniem rozbudowy kompleksu szkolnego obejmującego Gimnazjum nr 5 i w/w szkołę . W ramach tej inwestycji zostanie rozebrany istniejący parterowy pawilon szkolny , a także dobudowany nowy obiekt do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej .W obiekcie tym zlokalizowane będą na parterze stołówka i świetlica oraz oddział przedszkolny a na piętrze sale lekcyjne i pomieszczenia administracyjne . Powierzchnia użytkowa dobudowanej części wyniesie 2.161,2 m² , a kubatura 12.387 m³ . W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się jednocześnie wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki ręcznej wraz z ogrodzeniem oraz bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal .Opracował
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.