Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLVII/572/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010

Uchwa??a Nr XLVII/572/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010

Numer uchwa??y: 572
Numer sesji: 47
Rok: 2010

Uchwała Nr XLVII/572/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 166 i 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2010 przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/454/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2010 po stronie dochodów o kwotę 1.628.255 zł oraz zmian po stronie dochodów, zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2010 po stronie wydatków o kwotę 628.255 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 1.000.000 zł.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 267.017.695 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 176.584.047 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 90.433.648 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 229.955.368 zł i dochody majątkowe w kwocie 37.062.327 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.040.652 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały”


4. § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje na realizację zadań przyjętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 275.126 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”

5. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24.998.216 zł”

6. § 2 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 297.237.795 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 187.413.347 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 109.824.448 zł”

7. § 2 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 228.384.614 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 68.853.181 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

8. § 2 ust. 3 pkt 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8.040.652 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały”

9. § 2 ust. 3 pkt 3 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na realizację zadań przyjętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 275.126 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”

10. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 30.302.611 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 4.876.566 zł, jak w załączniku nr 15 do uchwały”.

11. § 3 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku w kwocie 36.419.121 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 20.122.353 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 16.296.768 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

12. § 5 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 30.220.100. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

13. § 6 pkt 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2 Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 11.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych”

14. § 11 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 233.069 zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0 zł,
3) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,- zł”.

15. § 12 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 12 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 34.700.000 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 20.700.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 11.000.000 zł.


16. § 14 pkt 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.330.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 125.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.205.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały”





17. § 14 pkt 4 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:

„4. Wpłaty darowizn w formie pieniężnej przez mieszkańców w kwocie 24.469 zł przeznacza się na:
a) dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem na pomoc społeczną związaną z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 23.858 zł
b) zakup materiałów do prac terapeutycznych w kwocie 611 zł
jak w załączniku nr 1 i 2 do uchwały”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2010” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

12. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały

14. Załącznik nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/572/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 4 listopada 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 280.000 zł środków dotacji z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi,
b) zwiększenie w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 130.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
c) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 1.062 zł niewykorzystanych w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające, wg następującego rozliczenia:
• zmniejszenie o kwotę 67.550 zł w związku z zawyżoną kwotą pozostałą do dyspozycji niewykorzystanych wydatków niewygasających przeznaczonych na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne,
• zwiększenie o kwotę 16.500 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających na promocję miasta,
• zwiększenie o kwotę 49.988 zł z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych,
d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 413.532 zł z tytułu włączenia środków europejskich na realizację projektu „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
e) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 283.440 zł oraz 15.420 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 9, 12 i 13 oraz Zespół Szkół Specjalnych projektu pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” dofinansowany z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
f) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 25.700 zł z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/29g/BKU/10 z dnia 30 września 2010 r.,
g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.442 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Dialog Międzykulturowy i Współpraca Pomiędzy Młodymi Europejczykami”,
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110 o kwotę 12.121 zł z tytułu zwiększonych dochodów realizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole z tytułów: wpływów za wynajem pomieszczeń, zwrotu poniesionych wydatków za zużycie energii elektrycznej, odszkodowania z tytułu powstałych szkód w wyniku zalania szatni,
i) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 64.012 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Gimnazjum Nr 5 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Jeden głos, jedna myśl”,
j) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 40.000 zł z tytułu zwiększonych planowanych wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w Domu Seniora,
k) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 10.000 zł z tytułu planowanych niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych,
l) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 21.550 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-350/10 z dnia 08.10.2010 r.,
m) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 611 zł z tytułu darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na zakup materiałów do prac terapeutycznych,
n) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 21.893 zł z tytułu włączenia środków na realizację projektu „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
o) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 160.200 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-359/10 z dnia 14.10.2010 r.,
p) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 11.000 zł z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Parku wzdłuż Alei Jana Pawła II, zlokalizowanego na obszarze wpisanego do rejestru zabytków „Założenia urbanistycznego Miasta Leszna” Etap II – część południowa Parku”,
q) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 1.000.000 zł środków dotacji z innych gmin na realizację zadania „Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt”,
r) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 131.790 zł z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych,
s) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.410.468 zł zwrotu części prefinansowania udzielonego przez Miasto Leszno w latach 2008-2009 na realizację inwestycji pn.: „Realizacja gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”,
t) zmiany podziałkami pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 9.419 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wskazanej przez dysponenta środków. Zmiany dotyczą realizacji projektu pn.: „Rozwiń skrzydła w biznesie” (dz. 150 rozdz. 15013 oraz dz. 758 rozdz. 75862)


2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 484.667 zł środków na realizację zadania „Przebudowa drogi krajowej Nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 621.551 zł środków unijnych w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2013 roku,
 zwiększenie o kwotę 136.884 zł tytułem refundacji przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych poniesionych wydatków w latach 2007-2009,
b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.971.609 zł z tytułu wyższej od zakładanej refundacji kosztów ze środków unijnych na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta”,
c) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 7.000 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-350/10 z dnia 08.10.2010 r.,
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 61.594 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez IV Liceum Ogólnokształcące w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Celebrowanie świąt w różnych kulturach”,
e) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 10.070 zł z tytułu częściowej refundacji ze środków Funduszu Pracy sfinansowanych ze środków miasta kosztów ewaluacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Aktywność – kluczem do sukcesu”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
f) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 240.766 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wskazanej przez dysponenta środków. Zmiany dotyczą realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez doposażenie sprzętowe KM PSP w Lesznie” (dz. 758 rozdz. 75861).



3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 620.000 zł planu wydatków na zadaniu „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”,
b) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 3.075.000 zł środków przeznaczonych na odszkodowania dla osób fizycznych. Plan wydatków przenosi się do zadań powiatu i zwiększa wydatki inwestycyjne na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta”,
c) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 250.000 zł, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 280.000 zł środków dotacji z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi. Zmniejszenie wynika z rozliczenia zadania,
 zwiększenie o kwotę 20.000 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlanej wykonawczej na budowę dwóch kolejnych budynków z mieszkaniami socjalnymi,
 zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe dot. rozwiązania prawa wieczystego użytkowania za spółdzielnię,
d) zmniejszenie w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 120.000 zł w związku z mniejszą niż planowano wypłatą odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z niezapewnieniem lokali socjalnych, wobec których sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego,
e) zmniejszenie w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 67.550 zł wydatków przeznaczonych na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne. Zmniejszenie wynika z zaniżenia kwoty wykonanych wydatków niewygasających z końcem roku 2009,
f) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71014 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne (regulacja stanów prawnych nieruchomości wchodzących w skład dróg publicznych (rej. ul. Westerplatte), przygotowanie terenu do sprzedaży (rej. ul. Geodetów),
g) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja części budynku przy ul. Kilińskiego”. Zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych robót, które nie były objęte projektem budowlanym m. in. wykonanie izolacji poziomej ścian nośnych, wybudowanie ogrodzenia wokół budynku i podwyższenie murków ogniowych na dachu budynku,
h) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na wspieranie przedsiębiorczości. Środki pochodzą z włączenia środków z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2009 roku,
i) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 23.240 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług. Konieczność zapłaty odsetek wynika z wydanej interpretacji indywidualnej przez Ministra Finansów w sprawie zapłaty podatku VAT od przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie,
j) zmniejszenie w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 69.000 zł z tytułu zapłaty niższej prowizji dla agenta emisji obligacji komunalnych,
k) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 95.748 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 49.988 zł z tytułu włączenia niewygasających wydatków z 2009 roku,
 zmniejszenie o kwotę 23.240 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług,
 zwiększenie o kwotę 69.000 zł z tytułu zapłaty niższej prowizji dla agenta emisji obligacji komunalnych,
 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne,
 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe dot. rozwiązania prawa wieczystego użytkowania ze spółdzielnią,
 zmniejszenie o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta przez klub sportowy (przeniesienie rezerwy z zadań powiatu),
 zwiększenie o kwotę 230.000 zł z przeniesienia z zadań powiatu,
l) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.442 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Dialog Międzykulturowy i Współpraca Pomiędzy Młodymi Europejczykami”. Całkowita wartość projektu wynosi: 3.053 zł, z tego: środki zewnętrzne w kwocie 2.442 zł oraz udział własny w kwocie 2.442 zł,
m) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 283.440 zł oraz w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 15.420 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 9, 12, 13 oraz Zespół Szkół specjalnych dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”.
n) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 64.012 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez Gimnazjum Nr 5 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Jeden głos, jedna myśl”,
o) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 25.700 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne oddanej do użytku dnia 1 września 2009 roku hali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum Nr 9. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
p) zwiększenie w dz. 801 rozdz. rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110 o kwotę 12.121 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
q) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104 i rozdz. 80110 o kwotę 33.945 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów socjalnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w związku z uaktualnieniem danych o wysokości pobieranych przez nich rent i emerytur, niezbędnych do naliczenia odpisu,
r) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki pochodzą ze zwiększonych wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jednocześnie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 12.000 zł o charakterze porządkującym,
s) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 611 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prac terapeutycznych. Środki pochodzą z darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy,
t) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem środków żywności na potrzeby przygotowywanych posiłków w Domu Seniora,
u) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 10.000 zł z tytułu planowanych niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych oraz obowiązku przekazania ww. dochodów na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
v) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 21.550 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Środki pochodzą ze zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
w) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 51.084 zł z przeznaczeniem na udział własny na realizację projektu „Daj sobie szansę”,
x) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku ze wzrostem liczby wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
y) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 486.509 zł z tytułu włączenia środków na realizację projektu „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt finansowany ze środków zewnętrznych w wysokości 435.425 zł oraz wkładu własnego w wysokości 51.084 zł,
z) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 160.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki pochodzą ze zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
aa) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85401 i rozdz. 85407 o kwotę 23.605 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów socjalnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w związku z uaktualnieniem danych o wysokości pobieranych przez nich rent i emerytur, niezbędnych do naliczenia odpisu,
bb) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 42.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie 20% wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych. Pozostałą kwotę w wysokości 160.200 zł otrzymano z budżetu państwa. Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych nie mogą stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania,
cc) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 72.660 zł z przeznaczeniem na: kwota 61.660 zł wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście oraz kwota 11.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Parku wzdłuż Alei Jana Pawła II, zlokalizowanego na obszarze wpisanego do rejestru zabytków „Założenia urbanistycznego Miasta Leszna” Etap II – część południowa Parku”,
dd) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 1.950.000 zł, z tego: środki z innych gmin w kwocie 1.000.000 zł oraz 950.000 zł środki własne przeznaczonych na realizację inwestycji „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”,
ee) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 150.000 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego”,
ff) zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 61.660 zł z przeznaczeniem na dotację na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zakładu Zieleni. Zakupu donic na kwiaty, koszy na śmieci i stojaka na rowery dokonano ze środków bieżących, gdyż jednostkowa wartość zakupu nie przewyższała kwoty 3.500 zł,
gg) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 431.790 zł, z następujących tytułów:
 na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych o kwotę 131.790 zł, z tego: budowa oświetlenia w ul. Bojanowskiego - sięgacze (kwota 69.000 zł), budowa oświetlenia w ul. Pankiewicza – sięgacze (kwota 11.160 zł), budowa oświetlenia ulicznego w ul. B. Jeziorkowskiej – sięgacz (kwota 7.000 zł), budowa nawierzchni w ul. Irlandzkiej – sięgacz (kwota 44.630 zł),
 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 300.000 zł,
hh) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł oraz przeniesienia z zadań powiatu w kwocie 10.000 zł,
ii) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 207.400 zł w związku z niezakwalifikowaniem się, z uwagi na brak wystarczających środków finansowych, na realizację zadania: pn.: „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski” w związku z ubieganiem się przez Miasto Leszno o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 6.1 „Turystyka”, schemat II „Promocja i informacja turystyczna”,
• dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 49 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy dot. zadań z zakresu gospodarki gruntami ni nieruchomościami,
• dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 2.804 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia stanowiącego magazyn obrony cywilnej (sprzęt łączności oraz sprzęt ochrony osobistej, wymiana sprzętu przestarzałego i zużytego),
• dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 13.000 zł o charakterze porządkującym wydatki na realizację projektu pn.: „Rola Szkół Wyższych w Biegunach Miejskich” w ramach Programu URBACT II,
• dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 611 zł z przeznaczeniem na udział własny na realizację projektu pn.: „Dialog Międzykulturowy i Współpraca Pomiędzy Młodymi Europejczykami”,
• dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104 na kwotę 338.574 zł z przeznaczeniem na modernizację toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 (kwota 213.500 zł), Przedszkolu Nr 4 (kwota 63.535 zł) oraz Przedszkolu Nr 8 (kwota 61.539 zł),
• dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 8.722 zł z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Dolnośląskiego i Gminy Rawicz, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Leszna do placówek dotowanych przez te jednostki samorządu terytorialnego,
• dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 13.180 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Leszczyńskiego, jako partnera w realizacji projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie” oraz zakup materiałów papierniczych,
• dz. 900 rozdz. 90095 na kwotę 2.000 zł o charakterze porządkującym wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 5.046.609 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna”, z tego:
 o kwotę 3.075.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte pod tą inwestycję grunty (wydatek nieobjęty umowa o dofinansowanie, dlatego po stronie wydatków klasyfikowany z czwartą cyfrą „0”). Wydatek początkowo zaklasyfikowano w wydatkach bieżących,
 o kwotę 1.971.609 zł tytułem większej od zakładanej refundacji kosztów ze środków unijnych,
b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 731.237 zł, z tego: środki unijne w wysokości 621.551 zł oraz środki własne w wysokości 109.686 zł przeznaczonych na realizację zadania „Przebudowa drogi krajowej Nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P” w związku ze zmianą okresu realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2013 roku,
c) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki pochodzą ze zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
d) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 1.565 zł z następujących tytułów:
 zmniejszenie o kwotę 5 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów ewaluacji projektu systemowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy,
 zwiększenie o kwotę 136.884 zł z tytułu włączenia po stronie dochodów refundacji poniesionych wydatków w latach 2007-2009 na realizację inwestycji „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie”,
 zwiększenie o kwotę 109.686 zł z tytułu zmniejszenia środków własnych na realizację inwestycji „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie”,
 zmniejszenie o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji,
 zwiększenie o kwotę 10.000 zł tytułem zmniejszenia wydatków bieżących na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
 zmniejszenie o kwotę 230.000 zł i przeniesienie do zadań miasta,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 61.594 zł z tytułu włączenia środków na realizację przez IV Liceum Ogólnokształcące w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn.: „Celebrowanie świąt w różnych kulturach”,
f) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80130 i rozdz. 80134 o kwotę 23.365 z przeznaczeniem na udział własny w realizacji zadania związanego z wypłata stypendiów socjalnych,
g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 379 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Centrum Kształcenia Praktycznego,
h) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 56.582 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w związku z uaktualnieniem danych o wysokości pobieranych przez nich rent i emerytur, niezbędnych do naliczenia odpisu oraz
i) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 1.096 zł środków przeznaczonych na dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Środki przeznacza się pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
j) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 1.096 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Leszczyńskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w związku ze zwiększeniem liczby uczestników o 1 osobę,
k) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 10.075 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ewaluacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Aktywność – kluczem do sukcesu”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. Wydatek w wysokości 10.070 zł zostanie zrefundowany ze środków Funduszu Pracy,
l) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407 i rozdz. 85410 o kwotę 17.925 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów socjalnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w związku z uaktualnieniem danych o wysokości pobieranych przez nich rent i emerytur, niezbędnych do naliczenia odpisu,
m) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej w zadaniach miasta (kwota 10.000 zł) oraz zwiększenie rezerwy ogólnej (kwota 10.000 zł),
n) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 801 rozdz. 80140 na kwotę 79.853 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu i okien świetlikowych w Centrum Kształcenia Praktycznego,
• dz. 854 rozdz. 85410 na kwotę 139.696 zł z przeznaczeniem na wymianę okien na energooszczędne w internacie w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2010” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) zarządzenie nr 425/2010 z dnia 30 września 2010 roku polegających na:
• zwiększeniu poziomu dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, zgodnie z pismem nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku o kwotę 2.443 zł w dz. 750 rozdz. 75056 z przeznaczeniem na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych,
• zmniejszeniu poziomu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z pismem nr DLS 3101-18/10 z dnia 23 września 2010 roku o kwotę 4.800 zł w dz. 751 rozdz. 75107, w związku z zakończeniem i rozliczeniem wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 04 lipca 2010 roku,
• zwiększeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-331/10 z dnia 27 września 2010 roku o kwotę 24.600 zł w dz. 852 rozdz. 85203 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 2.079 zł o charakterze porządkującym plan finansowania zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w celu wyodrębnienia środków na zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz zakup akcesoriów komputerowych,
b) zarządzenie nr 459/2010 z dnia 15 października 2010 roku polegających na:
• włączeniu planu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie zgodnie z pismem nr DLS 3101-22/10 z dnia 11 października 2010 roku w dz. 751 rozdz. 75109 kwoty 154.053 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Kwota ww. dotacji podzielona została według kolejności:
- I głosowanie kwota 94.781 zł
- II głosowanie kwota 59.272 zł
• włączeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-332/10 z dnia 12 października 2010 roku w dz. 852 rozdz. 85295 kwoty 4.000 zł z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu i obsunięcia się ziemi,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 740 zł o charakterze porządkującym plan finansowania zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie - dotyczy Środowiskowego Domu Samopomocy,
 w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 11.900 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w celu wyodrębnienia środków na wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych oraz zakup akcesoriów komputerowych.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2010” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) zarządzenie nr 425/2010 z dnia 30 września 2010 roku polegających na:
• zwiększeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-334/10 z dnia 30 września 2010 roku o kwotę 9.000 zł w dz. 700 rozdz. 70005 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 801,- zł o charakterze porządkującym plan finansowania zadań zleconych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie,
 dz. 710 rozdz. 71078 na kwotę 922 zł o charakterze porządkującym plan finansowania zadań zleconych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie,
 w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 44.196 zł o charakterze porządkującym plan finansowania zadań zleconych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
b) zarządzenie nr 459/2010 z dnia 15 października 2010 roku polegających na:
• zwiększeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-324/10 z dnia 06 października 2010 roku o kwotę 5.539 zł w dz. 853 rozdz. 85321 z przeznaczeniem finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 24.489 zł o charakterze porządkującym budżet plan finansowania zadań zleconych powiatowi Urzędu Miasta Leszna.

Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 7.000 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-350/10 z dnia 08.10.2010 r.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2010”
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały. Zmiany dotyczą zmniejszenia środków z gmin na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt” w wysokości 1.000.000 zł.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2010” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 130.000 zł oraz zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 12.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do charakteru ponoszonych wydatków.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
• zmiany wysokości finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych,
• wprowadzeniu nowych jednorocznych zadań inwestycyjnych,
• zmiany pomiędzy tytułami zakupów inwestycyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz zmniejszenie zakupów dla Urzędu Miasta,
• zmniejszenie kwoty dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez zakłady budżetowe.


10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 – opis i finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2010 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadań:
• „Przebudowa drogi krajowej Nr 5” o kwotę 731.237 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach następnych,
• „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 620.000 zł,
• „Budowa lokali socjalnych” o kwotę 260.000 zł,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji zadań:
• „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323” o kwotę 5.046.609 zł oraz zmianie kwot wydatków w roku 2011,
• „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” o kwotę 300.000 zł,
• „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” o kwotę 150.000 zł,
 zmianie źródeł finansowania na realizowanym zadaniu „Budowa budynku dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej nr 5” oraz zmianie kwot wydatków w 2011 roku,
 włączeniu zadania „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Początkowo zakładano, że inwestycję uda się zrealizować w ciągu roku, jednak z przyczyn niezależnych od Urzędu Miasta nie uda się uzyskać pozwolenia na budowę schroniska przed końcem listopada br. i tym samym nie będzie można rozstrzygnąć przetargu na realizację inwestycji oraz podpisać umowy z wykonawcą, co z kolei uniemożliwia zaliczenie wydatku jako niewygasające z końcem 2010 roku. Do końca roku 2010 zostaną zrealizowane tylko wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę w kwocie około 50.000 zł,
oraz
 zmiany kwot dofinansowania i udziału własnego w roku 2011 lub latach następnych na realizację następujących zadań: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”, „Budowa drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską”, „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie” oraz wyłączeniu środków z budżetu unijnego dot. realizacji projektu pn.: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości” w roku 2011 i 2012,
 zmiany planu wydatków na 2011 rok dot. następujących zadań: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna”, „Budowa drogi powiatowej – ul. Grzybowej łączącej ul. Kąkolewską z ul. Osiecką”, „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”, „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 przeniesieniu zadania „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” do inwestycji wieloletnich,
 wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:
• „Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 10” w wysokości 213.500 zł,
• „Modernizacja toalet w Przedszkolu Nr 4” w wysokości 63.535 zł,
• „Modernizacja toalet w Przedszkolu Nr 8” w wysokości 61.539 zł,
• „Modernizacja dachu i okien świetlikowych w Centrum Kształcenia Praktycznego” w wysokości 79.853 zł,
• „Wymiana okien na energooszczędne w Internacie w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 139.696 zł,
 zwiększenia środków na zadaniach:
• „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” o kwotę 131.790 zł,
• „Adaptacja części budynku przy ul. Kilińskiego” o kwotę 100.000 zł.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 750 rozdz. 75023:
o zmniejszenie w poz. „zakup tablicy interaktywnej do ćwiczeń i prac sztabowych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego” o kwotę 2.804 zł,
 dz. 801 rozdz. 80101:
o wprowadzenie poz. „zakup modułu interaktywnego” w kwocie 3.600 zł,
o wprowadzenie poz. „zakup 2 tablic interaktywnych” w kwocie 13.500 zł
 dz. 852 rozdz. 85219:
o zmniejszenie w poz. „zakup urządzeń biurowych” o kwotę 14.000 zł,
o wprowadzenie poz. „zakup urządzenia do wykrywania oraz zapobiegania włamaniom stron www” w kwocie 7.500 zł,
o wprowadzenie poz. „zakup programu finansowo-księgowego” w kwocie 6.500 zł.


13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zakład Zieleni poprzez: zmniejszenie w poz. „zakup i dostawa ławek parkowych, donic na kwiaty, koszy na śmieci i stojaka na rowery” o kwotę 61.660 zł.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zmniejszeniem dotacji celowej dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowej przekazanej gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.722 zł,
 zwiększeniem dotacji celowej przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.976 zł,
 zwiększeniem wpłat na fundusz celowy Policji o kwotę 25.000 zł,
 zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 8.722 zł,
 zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 38.904 zł,
 zmniejszeniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 8.000 zł.

15. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące rachunków dochodów własnych polegają na:
 zwiększenie przychodów i wydatków w wysokości 9.024 zł z tytułu wpłaty odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na pokrycie powstałych szkód w szkołach (zalanie stołówki i świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 5 – rozdz. 80101, zalania sufitu pracowni komputerowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego – rozdz. 80120, zalanie korytarzy, łazienki i pokoi w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 – rozdz. 85410) oraz odsetek bankowych w wysokości 100 zł (rozdz. 80101),
 zwiększenie przychodów i wydatków w wysokości 20.000 zł z tytułu wpływów z prowadzenia działalności z zakresu żywienia (rozdz. 85410).

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą następujących zakładów budżetowych:
 Miejskiego Zakładu Komunikacji poprzez zmniejszenia poz. „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 22.000 zł oraz zwiększenie poz. „wydatki inwestycyjne” o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup mikrociągnika ze środków własnych Zakładu,
 Miejskiego Zakładu Zieleni poprzez: zmniejszenie poz. „przychody własne”, „dotacje na inwestycje” oraz „wydatki inwestycyjne” o kwotę 61.660 zł oraz zwiększenie poz. „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 61.660 zł. Zmiana związana jest z zakupem ławek, koszy i stojaka na rowery ze środków bieżących, gdyż zakupy nie przewyższały kwoty 3.500 zł, a nie jako wydatki na zakupy inwestycyjne, jak wcześniej planowano oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy grupami wydatków na kwotę 4.515 zł w następujący sposób: zmniejszenie w poz. ”pozostałe wydatki bieżące” i zwiększenie w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”. Zmiany związane są z dostosowaniem planu wydatków do charakteru ponoszonych wydatków.

17. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załącznika nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.000 zł w następujący sposób: zmniejszeniu dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

18. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 19 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu wydatków bieżących i jednocześnie zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu reprodukcyjnego i komputerowego.

19. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach wysokości finansowania realizowanych zadań w postaci przychodów z emisji obligacji komunalnych oraz zwiększeniu rozchodów budżetu – wykup obligacji komunalnych o kwotę 1.000.000 zł.

20. Załącznik nr 20 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku”” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszenie planu wydatków dot. realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej Nr 5 w granicach miasta Leszna” o kwotę 731.237 zł oraz zmianie kwot finansowania zadania w latach następnych,
 zmniejszenie planu wydatków w 2011 roku dot. realizacji projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”
 zwiększenie planu wydatków dot. realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w graniach miasta Leszna” o kwotę 5.046.609 zł. Wydatki w kwocie 3.075.000 zł zaplanowano w paragrafie z końcówką „0”, gdyż nie są objęta umową o dofinansowanie przebudowy drogi i będzie sfinansowana ze środków własnych,
 wprowadzenie nowych projektów:
• projekt pn.: „Daj sobie szansę” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt finansowany ze środków zewnętrznych w wysokości 435.425 zł oraz wkładu własnego w wysokości 51.084 zł,
• projekt pn.: Dialog Międzykulturowy i Współpraca Pomiędzy Młodymi Europejczykami” w wysokości 3.053 zł, z tego: środki z Fundacji w kwocie 2.442 zł oraz udział własny w kwocie 611 zł, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”,
• projekt pn.: „Jeden głos, jedna myśl” w wysokości 64.012 zł realizowany przez Gimnazjum Nr 5 w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”,
• projekt pn.: „Celebrowanie świąt w różnych kulturach” w wysokości 61.594 zł realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w ramach programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”,
• projekt pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 283.440 zł (dz. 801 rozdz. 80101),
• projekt pn.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 15.420 zł (dz. 801 rozdz. 80102),
 zmianie kwot planu wydatków w roku 2011 i latach następnych dot. realizacji projektu pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”,
 wyłączeniu następujących projektów:
• projekt pn.: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości”, gdyż zadanie będzie realizowane przez spółkę „Leszczyńskie Centrum Biznesu” Sp. z o.o., a środki unijne wpłyną bezpośrednio na rachunek Spółki.
• projekt pn.: „Promocja produktów turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski” w związku z niezakwalifikowaniem się, z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w dyspozycji Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


Opracował:
Wydział Budżetu





Pliki do pobrania:



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.