Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na budow? magazynu sprz?tu terenowego w Lesznie, przy ul. G??rowskiej 49

Przetarg nieograniczony na budow? magazynu sprz?tu terenowego w Lesznie, przy ul. G??rowskiej 49

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

OGŁOSZENIEMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno

ogłasza przetarg nieograniczony na:„Budowę magazynu sprzętu terenowego w Lesznie, przy ul. Górowskiej 49”


Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg : CPV 45.20.00.00-9

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1) prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe,

  2) wykopy pod budynek,

  3) wykonanie fundamentów w postaci stóp fundamentowych i podwalin,

  4) wykonanie podbudowy piaskowej posadzki oraz utwardzenie nawierzchni wewnętrznej,

  5) montaż konstrukcji stalowej,

  6) montaż obudowy ścian i dachu,

  7) wykonanie odwodnienia dachu w postaci koryt dachowych i rur spustowych,

  8) osadzenie stolarki bramowej i drzwiowej,

  9) prace wykończeniowe,

  10) montaż wywietrzaków i krat nawiewnych,

  11) wykonanie instalacji elektrycznej,

  12) wykonanie podbudowy i nawierzchni terenu przy budynku.

3. Szczegółowy zakres robót jest opisany w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie ( ulica Strzelecka 7, II piętro)

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2010 r.

7. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),

  2) posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku w technologii stalowej szkieletowej pokrytego blachą trapezową.

  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy).

  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00zł.

8. Każdy Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł. słownie złotych:
czterytysiące 00/100.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %

10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7 do 05 listopada 2010 r. do godz. 9:00

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 05 listopada 2010 r. o godz. 9:15.

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

14. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Andrzej Tomkowiak tel. 65 520 56 40,

w godz. 7 – 15.Ogłoszenie w dniu 20.10.2010r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

UWAGA !

W dniu 29.10.2010 r. dodano odpowiedzi na zapytania


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Andrzej Tomkowiak
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2010-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.