Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLVI/563/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XLIV/531/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. ??w. Miko??aja w Lesznie na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Uchwa??a Nr XLVI/563/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XLIV/531/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. ??w. Miko??aja w Lesznie na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Numer uchwa??y: 563
Numer sesji: 46
Rok: 2010


Uchwała Nr XLVI/563/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/531/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lesznie na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/531/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lesznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w § 1 zmienia się kwotę udzielonej dotacji w ten sposób, że wyrazy „w kwocie 600.000,- zł (słownie złotych: sześćset tysięcy)” zastępuje się wyrazami: „w kwocie 735.000,- zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści pięć tysięcy)”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie


do Uchwały Nr XLVI/563/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/531/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji w 2010 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lesznie na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/531/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji w 2010 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lesznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Lesznie otrzymała w 2009 roku z budżetu miasta Uchwałą nr XXXVII/438/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 r. dotację na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych związanych z osuszeniem murów obwodowych kościoła w wysokości 400.000 zł . Jak wynika z rozliczenia końcowego tego zadania, jego koszt realizacji wyniósł 265.000 zł i z w/w dotacji pozostały środki niewykorzystane w wysokości 135.000 zł, których dysponentem staje się Rada Miejska Leszna.

Dla pełnego zakończenia robót związanych z poprawą infrastruktury otoczenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Lesznie, parafia przystąpiła obecnie do przebudowy kanalizacji zewnętrznych i modernizacji dziedzińca. Na wykonanie tych prac Rada Miejska Leszna udzieliła Uchwałą Nr XLIV/531/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. drugą dotację w wysokości 600.000 zł. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych szacuje się, że koszt całkowity tej inwestycji wyniesie 787.000 zł . W związku z powyższym Proboszcz Parafii ks. Jan Majchrzak zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Leszna o zwiększenie kwoty przyznanej drugiej dotacji o kwotę równą niewykorzystanej pierwszej dotacji, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami tego zadania, a udzieloną dotacją .

Zespół weryfikacyjny powołany przez Prezydenta Miasta Leszna jednogłośnie ocenił pozytywnie wniosek Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lesznie i rekomendował go do opinii Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.Opracował:
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Leszna


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.