Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XLVI/570/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie okre??lenia szczeg????owego sposobu konsultowania z rad? dzia??alno??ci po??ytku publicznego lub organizacjami pozarz?dowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o dzia??alno??ci po??ytku publicznego i o wolontariacie, projekt??w akt??w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz?cych dzia??alno??ci statutowej tych organizacji.

UCHWA?A NR XLVI/570/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie okre??lenia szczeg????owego sposobu konsultowania z rad? dzia??alno??ci po??ytku publicznego lub organizacjami pozarz?dowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o dzia??alno??ci po??ytku publicznego i o wolontariacie, projekt??w akt??w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz?cych dzia??alno??ci statutowej tych organizacji.

Numer uchwa??y: 570
Numer sesji: 46
Rok: 2010UCHWAŁA NR XLVI/570/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146 Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96 poz. 873, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr 94 poz. 651, Dz. U. z 2008r. Nr 209 poz. 1316, Dz. U. z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. 2010 Nr 28 poz.146)

Rada Miejska Leszna
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się „Regulamin szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/570/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 5 ust. 5 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobligowany został do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności stanowi jedną z form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Niniejsza uchwała jest niezbędna do tego by przygotować i uchwalić nowy program współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Najważniejszym celem uchwały jest sformułowanie przejrzystych zasad oraz form konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami wymienionymi w art. 3 ustęp 3 ustawy, które umożliwią mieszkańcom szeroki dostęp oraz wpływ na kształtowanie aktów praw miejscowego.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.