Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVI/569/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie wyra??enia zgody na podwy??szenie bonifikaty od ceny sprzeda??y lokali mieszkalnych po??o??onych w budynku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Uchwa??a Nr XLVI/569/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie wyra??enia zgody na podwy??szenie bonifikaty od ceny sprzeda??y lokali mieszkalnych po??o??onych w budynku wpisanym do rejestru zabytk??w.

Numer uchwa??y: 569
Numer sesji: 46
Rok: 2010
Uchwała Nr XLVI/569/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku wpisanym do rejestru zabytków.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) §17 ust. 3 pkt 4, ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr48 poz. 1014 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Leszna na podwyższenie bonifikaty do wysokości 85% od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Leszczyńskich 30 wpisanym do rejestru zabytków, działka nr 240, ark.m. 47 o powierzchni 261 m2,:
1/ lokal nr 1, udział w wysokości 299/1955 części, cena lokalu 48.892,00 zł,
2/ lokal nr 2, udział w wysokości 813/1955 części, cena lokalu 114.221,00 zł.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/569/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Z wnioskiem o nabycie nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne nr 1 i 2, położonych w budynku przy ul. Leszczyńskich 30, wpisanym do rejestru zabytków, wymienionym w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność m. Leszna, zwrócili się najemcy tych mieszkań.
Przepisy art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, podwyższyć bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku wpisanym do rejestru zabytków i od pierwszej opłaty za prawo użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust. 3 ustawy . Ustawowa wysokość bonifikaty wynosi 50 %.
Zaproponowana w projekcie Uchwały bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w wysokości 85% została określona w oparciu o §17 ust. 3, pkt 4 wyżej cytowanej Uchwały.
Budynek położony w Lesznie przy ul. Leszczyńskich 30 został wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru 671/A z dnia 10.07.1969 r.
Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzjami nr 113/2010 i 114/2010 z dnia 10.08.2010 r. wyraził zgodę na sprzedaż w/w lokali.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.