Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVI/566/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie wyra??enia zgody na obni??enie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci zabudowanej, po??o??onej przy ul. Kr??lowej Jadwigi nr 31, wpisanej do rejestru zabytk??w

Uchwa??a Nr XLVI/566/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie wyra??enia zgody na obni??enie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci zabudowanej, po??o??onej przy ul. Kr??lowej Jadwigi nr 31, wpisanej do rejestru zabytk??w

Numer uchwa??y: 566
Numer sesji: 46
Rok: 2010
Uchwała Nr XLVI/566/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Królowej Jadwigi nr 31, wpisanej do rejestru zabytków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 68 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Leszna na obniżenie bonifikaty do wysokości 20 % od ceny sprzedaży nieruchomości, ustalonej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, położonej przy ul. Królowej Jadwigi nr 31, wpisanej do rejestru zabytków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/566/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Królowej Jadwigi nr 31, wpisanej do rejestru zabytków.
Zarządzeniem nr 387/2010 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 1 września 2010r. została wykazana do sprzedaży nieruchomość zabudowana , położona przy ul. Królowej Jadwigi nr 31 , oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 3 ark. m. 46 o pow. 380m2.Budynek położony na tej działce został wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru 569/Wlkp./A, decyzją z dnia 15 stycznia 1971r.
Zgodnie z art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, cenę ustaloną w trybie art. 67 ustawy nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się z mocy ustawy o 50%. Za zgodą Rady wysokość bonifikaty może być obniżona lub podwyższona.
Biorąc pod uwagę, iż nieruchomość położona jest zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w centrum o intensywnej i zwartej zabudowie usługowej z koncentracją obiektów ponadmiejskich i będzie w przyszłości zagospodarowana pod takie cele , uzasadnione jest obniżenie ustawowej bonifikaty do wysokości 20 %.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.