Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVI/565/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXI/350/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Uchwa??a Nr XLVI/565/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXXI/350/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Numer uchwa??y: 565
Numer sesji: 46
Rok: 2010


Uchwała Nr XLVI/565/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 września 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/350/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6, 10 i 10a w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się:

§ 1

W Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/350/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli § 21 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program „Międzynarodowej Matury” z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym – 70% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/565/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/350/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieliW II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie II rok kontynuowany jest program Międzynarodowej Matury. Realizacja programu polega między innymi na prowadzeniu przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w języku angielskim, przygotowywanie dla uczniów dodatkowych zadań i ich sprawdzania, opracowywania regularnych raportów o przebiegu realizacji programu, indywidualna praca z uczniem. Nauczyciele realizując program musieli zdobyć dodatkowe kwalifikacje i są zobowiązani do stałego ich podnoszenia.
Praca w oddziałach realizujących program międzynarodowej matury wymaga wzmożonego wysiłku i dodatkowej pracy, stąd też propozycja zwiększenia dodatku za warunki pracy do 70% wynagrodzenia zasadniczego.

Projekt zmiany regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.Opracował :
Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.