Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLVI/564/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, ??wi?ciechowa, Przem?t, Lipno, G??ra, Wschowa, Rawicz dotycz?cego przej?cia przez Miasto Lesznoobowi?zku zapewnienia opieki bezdomnym zwierz?tom z terenu tych gmin.

Uchwa??a Nr XLVI/564/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, ??wi?ciechowa, Przem?t, Lipno, G??ra, Wschowa, Rawicz dotycz?cego przej?cia przez Miasto Lesznoobowi?zku zapewnienia opieki bezdomnym zwierz?tom z terenu tych gmin.

Numer uchwa??y: 564
Numer sesji: 46
Rok: 2010Uchwała Nr XLVI/564/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 września 2010 roku


w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Święciechowa, Przemęt, Lipno, Góra, Wschowa, Rawicz dotyczącego przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu tych gmin.

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z gminami Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Święciechowa, Przemęt, Lipno, Góra, Wschowa, Rawicz dotyczącego przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu tych gmin, a w szczególności na wybudowaniu i prowadzeniu międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 2

Gminy Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Święciechowa, Przemęt, Lipno, Góra, Wschowa, Rawicz zobowiązane są do zapewnienia środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 w wysokości odpowiadającej kosztom wybudowania zadeklarowanej ilości miejsc w schronisku (liczba kojców) i pokrywania kosztów utrzymania zwierząt przebywających w schronisku, pochodzących z terenu tych gmin, na warunkach określonych w porozumieniu międzygminnym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr OLEJNICZAK


Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVI/564/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Święciechowa, Przemęt, Lipno, Góra, Wschowa, Rawicz dotyczącego przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu tych gmin.

Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie, zlokalizowane w parku 1000-lecia schronisko dla bezdomnych zwierząt musi zostać zamknięte do dnia 31 grudnia 2010 r. Podstawowym powodem wydania w/w decyzji jest brak spełnienia przez schronisko wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158, poz. 1657) a w szczególności braku zachowania odległości co najmniej 150m od siedzib ludzkich i obiektów użyteczności publicznej i braku niektórych pomieszczeń (m.in. gabinetu weterynaryjnego i izolatek dla zwierząt chorych, agresywnych itp.). Ponadto w realizowanym projekcie modernizacji Parku 1000-lecia i mini-zoo nie przewidziano lokalizacji schroniska.

W związku z powyższym zaistniała konieczność budowy nowego schroniska dla zwierząt lub znalezienia innego miejsca (na podstawie umowy z istniejącym schroniskiem) dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta. Roczny koszt przekazywania bezdomnych zwierząt z terenu Leszna do innego schroniska został oszacowany na poziomie minimum 330 tys. zł. W przypadku posiadania własnego schroniska koszty te wyniosą ok. 150 tys. zł.
Koszty inwestycyjne związane z budową nowego schroniska zlokalizowanego na należącej do Miasta nieruchomości położonej za wsią Henrykowo w Gminie Święciechowa zostały oszacowane na kwotę ok. 2 mln zł. Z czego ok. 1,5 mln przypada na wymaganą przepisami infrastrukturę towarzyszącą tego typu obiektom, której koszty należy ponieść bez względu na liczbę przebywających w schronisku zwierząt.

W celu obniżenia kosztów inwestycyjnych i bieżącego utrzymania obiektu, Prezydent zaproponował sąsiednim Gminom, będącym w podobnej jak Leszno sytuacji, realizacje tego zadania na zasadzie porozumienia międzygminnego, którego liderem byłoby miasto Leszno, a partnerzy z pozostałych gmin finansowaliby koszty inwestycji i bieżącego utrzymania schroniska proporcjonalnie do liczby zadeklarowanych przez siebie bezdomnych zwierząt. W takiej sytuacji koszty inwestycyjne przypadające na Miasto Leszno wyniosłyby ok. 1 mln zł i znacząco obniżyłyby się koszty bieżące. Takie rozwiązanie wydaje się korzystniejsze niż zawarcie umowy z zewnętrznym schroniskiem. Dodatkowym argumentem za budową własnego schroniska jest możliwość przyjmowania zwierząt z terenów gmin nie objętych porozumieniem na zasadach komercyjnych, co pozwoli na częściowy zwrot poniesionych nakładów, oraz obniżenie kosztów bieżącego funkcjonowania.

Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony ŚrodowiskaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.