Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVI/562/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/518/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XLVI/562/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/518/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 562
Numer sesji: 46
Rok: 2010
Uchwała Nr XLVI/562/2010

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/518/2010
z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1

W § 1 Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/518/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych zmienia się kwotę zobowiązania, w ten sposób, że kwotę ”2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych)” zastępuje się kwotą: ”2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych)”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie


do Uchwały Nr XLVI/562/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/518/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Leszna nr XLIV/518/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego zadania pod nazwą „Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych w dzielnicy Zatorze”


Przystępując do przedmiotowej inwestycji założono , że jej realizacja nastąpi w cyklu dwuletnim w latach 2010-2011 a koszt całkowity wyniesie około 2.500.000 zł , przy czym kwotę 500.000 zł zabezpieczono w budżecie na 2010 rok a kwotę 2.000.000 zł jako zobowiązanie finansowe na 2011 rok . Po sporządzeniu dokumentacji budowlanej całkowity koszt robót budowlanych wyceniono na kwotę brutto 3.200 000 zł . W dniu 27 września br., tj. w wyznaczonym terminie na składanie ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie tego zadania, złożono 4 oferty, z których najkorzystniejsza jest z ceną 2.965.387,14 zł i została złożona przez Konsorcjum Firm Efekt Group Malepszy Sp. z o.o. i Activia Longin Witkowski. Podjęcie przedmiotowej Uchwały zwiększającej zobowiązanie finansowe na 2011 rok pozwoli zatem Prezydentowi na rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji inwestycji jeszcze w bieżącym roku .
Opracował
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.