Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVI/561/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013

Uchwa??a Nr XLVI/561/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXV/281/2008 z dnia 23 pa??dziernika 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 ?? 2013

Numer uchwa??y: 561
Numer sesji: 46
Rok: 2010
Uchwała Nr XLVI/561/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013, zmienionej Uchwałami Nr XXVI/298/2008 z dnia 18 listopada 2008 roku, Nr XXXIII/384/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/417/2009 z dnia 29 października 2009 roku, Nr XXXVIII/451/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku, Nr XL/484/2010 z dnia 25 marca 2010 roku, Nr XLII/503/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku i Nr XLIV/513/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/561/2010 Rady Miejskie Leszna z dnia 30 września 2010 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XXV/281/2008 z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2008 – 2013


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna na lata 2008 – 2013.

1. Do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wprowadzono nowe inwestycje:

2.9. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie

Celem zadania jest kompleksowa przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego wraz z infrastrukturą techniczną. Termin realizacji zadania to rok 2011. Planowane nakłady w roku 2011 to kwota 6,0 mln zł, w tym planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 w wysokości 3,0 mln zł.

2.10. Przebudowa ulicy Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530

Celem zadania jest dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/oś oraz zapewnienie dojazdu do terenów aktywacji gospodarczej Strefy I.D.E.A. z ulicy Okrężnej (DW323). Termin realizacji zadania 2010-2012. Planowane nakłady w latach 2010 – 2012 to kwota 5 015 000 zł, w tym planowane dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 3 972 000 zł.

4.3. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – etap I: odcinek ulicy Usługowej

Celem zadania jest wyposażenie terenu w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną oraz oświetlenie uliczne. Projekt obejmie budowę nowej jezdni ul. Usługowej na odcinku od istniejącej nawierzchni do terenów przeznaczonych pod inwestycje wraz z infrastrukturą techniczną w niezbędnym zakresie. Termin realizacji zadania 2010-2011. Planowane nakłady w latach 2010 – 2011 to kwota 2 638 226 zł, w tym dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1 714 846 zł.

2. W niniejszej Uchwale wprowadza się także uaktualnienia kwot planowanych nakładów do wysokości wynikających z budżetu miasta Leszna na rok 2010 w następujących zadaniach:

2.5. Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Osiecką (DW432)
uaktualnienie nakładów i dofinansowania

2.6. Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową
uaktualnienie nakładów i dofinansowania

5.2. Budowa wschodniego kolektora deszczowego
uaktualnienia nakładów w poszczególnych latach

10.1. Termomodernizacja obiektów oświatowych
uaktualnienia nakładów w poszczególnych latach


W załączeniu przedstawiono harmonogram realizacji inwestycji wraz z planowanymi nakładami finansowymi, planowanym dofinansowaniem w rozbiciu na poszczególne lata.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem kroczącym, co oznacza, ze będzie podlegał okresowej aktualizacji. Aktualizacja obejmować będzie wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz aktualnych danych dotyczących zadań już ujętych w Planie. Horyzont czasowy WPI ulegać będzie odpowiedniemu przesunięciu w trakcie przygotowania kolejnych edycji planu.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.