Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLVI/560/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010

Uchwa??a Nr XLVI/560/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 wrze??nia 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010

Numer uchwa??y: 560
Numer sesji: 46
Rok: 2010


Uchwała Nr XLVI/560/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 166 i 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2010 przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/454/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:


1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2010 po stronie dochodów o kwotę 1.222.101 zł oraz zmian po stronie dochodów, zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2010 po stronie wydatków o kwotę 1.222.101 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 265.190.744 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 176.337.241 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 88.853.503 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 231.944.705 zł i dochody majątkowe w kwocie 33.246.039 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje na realizację zadań przyjętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.275.126 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”
4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.305.195 zł”

5. § 2 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 296.410.844 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 191.017.212 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 105.393.632 zł”

6. § 2 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 230.235.584 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 66.175.260 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 3 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na realizację zadań przyjętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.275.126 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”

8. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 28.355.611 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 1.801.566 zł, jak w załączniku nr 15 do uchwały”.

9. § 3 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku w kwocie 36.412.901 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 20.138.315 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 16.274.586 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.


10. § 11 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 117.756 zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 1.527.430 zł,
3) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,- zł”.
§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2010” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

10. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

12. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/560/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 555.845 zł oraz zmiany na kwotę 15.000 zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 150.000 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 roku, nr ST5/4822/13g/BKU/10 z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 135.000 zł z tytułu włączenia niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z końcem 2009 roku z przeznaczeniem dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lesznie na wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych związanych z osuszeniem murów obwodowych kościoła,
c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i 80110 w wysokości 4.100 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości 2.000 zł i Gimnazjum nr 5 w wysokości 2.000 zł oraz za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w wysokości 100 zł,
d) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 w wysokości 15.000 zł z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych,
e) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 1.745 zł z tytułu rozliczenia raty za energię elektryczną i usługi dystrybucji od ENEA S.A. w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej,
f) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 250.000 zł z tytułu zwiększenia udziału finansowego gmin na zadaniu inwestycyjnym „Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt”,
g) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85212 w wysokości 15.000 zł z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 1.777.946 zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.611.142 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ul. Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową” w celu dostosowania kwot zapisanych w budżecie do wielkości środków finansowych wynikających z aneksu do umowy na dofinansowanie tej inwestycji,
b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 289.500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Osiecką” w celu dostosowania kwoty pozyskanej dotacji do wysokości zgodnej z zawartym aneksem do umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa,
c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 20.000 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 roku, nr ST5/4822/13p/BKU/10 z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 i 80140 w wysokości 85.450 zł z tytułu wynajmu sal gimnastycznych (rozdz. 80130) w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w wysokości 3.250 zł oraz w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 17.000 zł, oraz 65.200 zł (rozdz. 80140) w Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu m.in. wynajmu pomieszczeń, sprzedaż usług samochodowych, sprzedaży pomp oraz przeprowadzane szkolenia,
e) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 17.246 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Bursie Międzyszkolnej nr 1.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 1.025.845 zł oraz zmiany na kwotę 536.500 zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na wzmożone działania windykacyjne związane z użytkowaniem wieczystym i dzierżawą,
b) zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70095 o kwotę 20.000 zł w związku ze spadkiem ilości pozwów składanych przez gminę w celu uzyskania tytułu wykonawczego wobec dłużników in solidum i brakiem przewidywanych kosztów procesowych,
c) zwiększenie w dz. 70095 o kwotę 6.500 zł w związku z wpływem spraw, które wygenerują koszty egzekucyjne z tytułu zaliczek komorniczych,
d) zwiększenie w dz. 756 rozdz. 75647 o kwotę 3.500 zł w związku z wzmożonymi działami windykacyjnymi związanymi ze skierowaniem do sądu kilkunastu wniosków o zabezpieczenie zaległości poprzez wpis hipoteki przymusowej,
e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu toalet w Szkole Podstawowej nr 10. Środki pochodzą ze zwiększonej rezerwy oświatowej subwencji ogólnej,
f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i 80110 w wysokości 4.100 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości, artykułów biurowych,
g) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i usług remontowych w zadaniach powiatu,
h) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zwrot uzyskanych dochodów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
i) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 1.745 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej,
j) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 w wysokości 300.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” w związku z rozstrzygnięciem przetargowym i oszczędnościami na tym zadaniu. Jednocześnie o kwotę 300.000 zł zwiększa się wydatki w 2011 roku,
k) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 135.000 zł z przeznaczeniem dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Lesznie na wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych przy obiektach zabytkowych,
l) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 61.500 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 20.000 zł w związku ze spadkiem ilości pozwów składanych przez gminę w celu uzyskania tytułu wykonawczego wobec dłużników,
 zmniejszenie o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze wzmożonymi działaniami windykacyjnymi,
 przeniesienie na kwotę 60.000 zł z zadań powiatu.
m) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt”, w tym środki własne miasta 250.000 zł i dotacja celowa z gmin 250.000 zł,
n) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz nieodzownego w procesie szkolenia młodzieży w leszczyńskich klubach sportowych,
o) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• w dz. 600 rozdz. 60016 w wysokości 500.000 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup usług remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg,
• dz. 758 rozdz. 75814 na kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie podatku VAT. Środki pochodzą z dz.750 rozdz. 75023,
• dz. 926 rozdz. 92605 na kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 2.527.946 zł oraz zmiany na kwotę 3.101.566 zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 w wysokości 1.611.142 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ul. Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową”, w celu dostosowania kwot zapisanych w budżecie do wielkości środków finansowych wynikających z aneksu do umowy na dofinansowanie tej inwestycji,
b) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 289.500 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Osiecką” w związku ze zmniejszeniem kosztu całkowitego tej inwestycji,
c) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizacje nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530. Na powyższe zadanie Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna” w ramach WRPO. Termin składania wniosków wyznaczono do dnia 4 października 2010 roku,
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie stolarki okiennej w Zespole Szkół Technicznych. Środki pochodzą ze zwiększonej rezerwy oświatowej subwencji ogólnej,
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 i 80140 w wysokości 85.450 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, pomocy naukowych, mebli oraz drobnych prac remontowych a także na wypłatę wynagrodzenia dla osób przeprowadzających szkolenia w Centrum Kształcenia Praktycznego,
f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 i 80130 w wysokości 150.000 zł, z tego w rozdz. 80120 w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni chemicznej i fizycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz w rozdz. 80130 w wysokości 85.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Technicznych,
g) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 w wysokości 17.246 zł z przeznaczeniem m.in. na zatrudnienie osoby do sprzątania pomieszczeń wynajmowanych w Bursie Międzyszkolnej przez Urząd Miasta oraz zakup materiałów i wyposażenia,
h) zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92605 w wysokości 10.000 zł i przeznaczeniu na zakup sprzętu w zadaniach miasta,
i) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
- w dz. 600 rozdz. 60015 w wysokości 2.500.000 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup usług remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg,
- w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 601.566 zł zmniejszenie środków własnych zaplanowanych w paragrafie z końcówką „9” na realizację inwestycji.: „Budowa ul. Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową”. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki na tym zadaniu w paragrafie z końcówką „0” na zadania nie objęte umową,
j) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej w wysokości 60.000 zł i przeniesieniu jej do zadań miasta.5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2010” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 382/2010 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 sierpnia 2010 roku polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 4.100 zł o charakterze porządkującym budżet w Środowiskowym Domu Samopomocy,
• w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 1.000 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zakup akcesoriów komputerowych.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2010” po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 383/2010 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31 sierpnia 2010 roku polegających na:
a) wyłączeniu z zadań zleconych powiatowi, dochodów i wydatków w wysokości 79.992 zł i tym samym zmianach klasyfikacji budżetowej wskazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-122/10 z dnia 13 sierpnia 2010 roku w dz. 754 rozdz. 75411 przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez doposażenie sprzętowe KM PSP w Lesznie”,
b) zmianach poziomu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-267/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku poprzez zwiększenie o kwotę 40.000 zł w dz. 710 rozdz. 71013 z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z utworzeniem metadanych infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2010 roku nr GK.II-2.3050-24/10,
c) włączeniu planu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie z następującymi pismami:
- nr FB.I-3.3011-237/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w dz. 710 rozdz. 71078 kwoty 3.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 roku,
- nr FB.I-7.3011-222/10 z dnia 06 sierpnia 2010 roku w dz. 754 rozdz. 75478 kwoty 6.040,- zł z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku,
d) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 4,- zł o charakterze porządkującym plan finansowania zadań zleconych powiatowi Urzędu Miasta Leszna,
- w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 665,- zł o charakterze porządkującym plan finansowania zadań zleconych powiatowi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.


7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2010”
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały. Zmiany dotyczą zwiększenia środków z gmin na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt” w wysokości 250.000 zł.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. Załączniku polegają na:
• zmianach wysokości finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych,
• wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530”,
• zmiany pomiędzy kwotami dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez zakłady budżetowe.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 – opis i finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2010 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszenie planu wydatków dot. realizacji zadania „Budowa drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Osiecką” o kwotę 289.500 zł,
 zmniejszenie planu wydatków dot. realizacji zadania „Budowa wschodniego kolektora deszczowego” o kwotę 300.000 zł,
 wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+50 w wysokości 50.000 zł,
 zmianie źródeł finansowania na realizowanym zadaniu „Budowa budynku dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej nr 5”.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszeniu o kwotę 1.611.142 zł na zadaniu „Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową”
 zwiększenie o kwotę 500.000 zł na zadaniu „Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt”.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
 Miejski Zakład Komunikacji poprzez zwiększenie ilości wiat przystankowych w poz. „budowa wiat przystankowych” z 6 na 8 w związku z oszczędnościami na tym zadaniu.
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez zmniejszenie w poz. „przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka” o kwotę 87.000 zł, „monitoring budynku i boisk sportowych w Zaborowie” o kwotę 11.000 zł, „wymiana skrzydeł drzwiowych w hali TRAPEZ” o kwotę 2.000 zł, „modernizacja parkingu, drogi dojazdowej i przejść dla pieszych w obrębie toru speedrowerowego i skate-parku” o kwotę 15.100 zł, „zakup sprzętu do prawidłowego utrzymania i eksploatacji boisk” o kwotę 16.800 zł, „zakup wyposażenia specjalistycznego boisk piłkarskich w Zaborowie” o kwotę 14.400 zł, „zakup sprzętu do utrzymania czystości budynku socjalnego w Zaborowie” o kwotę 3.500 zł, „zakup agregatu prądotwórczego” o kwotę 1.200 zł oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią w kompleksie boisk sportowych przy ul. Górowskiej” w wysokości 151.000 zł,
 Miejski Zakład Zieleni poprzez: zmniejszenie w poz. „budowa studni głębinowej” o kwotę 30.000 zł, „zakup i dostawa ławek parkowych, donic na kwiaty, koszy na śmieci i stojaka na rowery” o kwotę 39.520 zł, „zakup rozdrabniacza do gałęzi” o kwotę 630 zł, „zakup kosiarki samojezdnej i wyposażenia” o kwotę 3.654 zł, „zakup kosiarek samojezdnych” o kwotę 213 zł, „zakup frezarki ciągnikowej” o kwotę 4.083 zł oraz wprowadzenie poz. „zakup samochodu dostawczo-osobowego” w wysokości 78.100 zł.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są ze zwiększeniem dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja o kwotę 135.000 zł.

13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące rachunków dochodów własnych polegają na:
 zwiększenie przychodów i wydatków w wysokości 45.000 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411),
 zwiększenie przychodów i wydatków w wysokości 14.049 zł z tytułu wpłaty odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na pokrycie powstałych szkód w szkołach (wybicie szyb w salach lekcyjnych, drzwiach wejściowych do budynku szkoły, zalania pokoju nauczycielskiego, klatki schodowej i toalety sali gimnastycznej) oraz odsetek bankowych w wysokości 51 zł (rozdz. 80101),
 zwiększenie przychodów i wydatków w wysokości 15.911 zł z tytułu wpłaty odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na pokrycie powstałych szkód w szkołach (zalanie klatek schodowych i korytarzy w budynku szkoły) oraz odsetek bankowych w wysokości 100 zł (rozdz. 80110),
 zwiększenie przychodów i wydatków w wysokości 20 zł z tytułu zwiększenia sumy odszkodowania z ubezpieczenia oraz odsetek bankowych w wysokości 70 zł (rozdz. 80120),
 zwiększenie przychodów i wydatków w wysokości 1 zł z tytułu odsetek bankowych w Zespole Szkół Ochrony Środowiska (rozdz. 80130),
 zwiększenie przychodów i wydatków w wysokości 10 zł z tytułu odsetek bankowych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym (rozdz. 85407).

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach wysokości finansowania realizowanych zadań w postaci przychodów z emisji obligacji komunalnych.

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku”” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszenie planu wydatków dot. realizacji projektu pn.: Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową o kwotę 1.611.142 zł oraz zmianie z paragrafu z końcówką „9” na „0” kwoty 601.566 zł, gdyż część zadań nie jest objęta umową o dofinansowanie budowy tej ulicy ze środków Unii Europejskiej i będzie sfinansowana ze środków własnych,
 wprowadzeniu nowego projektu pn.: „Przebudowa ul. Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+50” w wysokości 50.000 zł. Zadanie wprowadza się z czwartą cyfrą „0”, gdyż termin składania wniosków w ramach WRPO wyznaczony został przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do dnia 4 października 2010 roku.


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.