Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » (Uniewa??niono) Przetarg nieograniczony na ??Budow? magazynu sprz?tu terenowego w Lesznie, przy ul. G??rowskiej 49?

(Uniewa??niono) Przetarg nieograniczony na ??Budow? magazynu sprz?tu terenowego w Lesznie, przy ul. G??rowskiej 49?

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

 

 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Strzelecka  7, 64-100 Leszno

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Budowę magazynu sprzętu terenowego w Lesznie, przy ul. Górowskiej 49”


Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg :     CPV 452 00 000-9

1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, lub za pobraniem pocztowym.

2.   Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)  prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe,

2)  wykopy pod budynek,

3)  wykonanie fundamentów w postaci stóp fundamentowych i podwalin,

4)  wykonanie podbudowy piaskowej posadzki oraz utwardzenie nawierzchni wewnętrznej,

5)   montaż konstrukcji stalowej,

6)  montaż obudowy ścian i dachu,

7)  wykonanie odwodnienia dachu w postaci koryt dachowych i rur spustowych,

8)  osadzenie stolarki bramowej i drzwiowej,

9)  prace wykończeniowe,

10)  montaż wywietrzaków i krat nawiewnych,

11)  wykonanie instalacji elektrycznej,

12)  wykonanie podbudowy i nawierzchni terenu przy budynku.

3.  Szczegółowy zakres robót jest opisany w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych wykonania
     i odbioru robót oraz  przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz
     z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl  oraz są dostępne w biurze
     prowadzącego postępowanie ( ulica Strzelecka 7, II piętro)

4.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6.   Wymagany termin wykonania zamówienia:  do 15 listopada 2010 r.                            

7.   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku w technologii stalowej szkieletowej pokrytego blachą trapezową.

3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy).

4)     sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00zł.

8.   Każdy Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł. słownie złotych:  
      czterytysiące 00/100. 

9.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   cena – 100 %

10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7 do 15 października 2010 r.
      do godz. 9:00

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 15 października 2010 r.

      o godz. 9:15.

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

14. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Andrzej Tomkowiak  tel. 65 520 56 40,

      w godz. 7 – 15.    

 

Ogłoszenie w dniu 30.09.2010r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Tomkowiak Andrzej
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2010-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.