Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » Otwarty konkurs ofert na realizacj? zada?? publicznych Miasta Leszna z zakresu pomocy spo??ecznej.

Otwarty konkurs ofert na realizacj? zada?? publicznych Miasta Leszna z zakresu pomocy spo??ecznej.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu pomocy społecznej

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Leszna

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 ze zmianami)  ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. z zakresu pomocy społecznej.

 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Zadania do konkursu z zakresu pomocy społecznej:

 
  1. Wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
    1. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:   50 000,00 zł
    2. termin realizacji zadania: do dnia 31.12. 2010r.
    3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2009 roku: 50 000,00 zł
 
 

 Warunkiem uzyskania dotacji jest zadeklarowanie wkładu własnego minimum 20% kosztów całkowitych.

Uwaga: Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Korczaka 5 pok. 19 (I piętro), tel. 520 61 80 lub 520 70 46 wew. 122

 

Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w art. 14 ustawy z dnia                      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego                        w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).

 

Zasady i warunki przyznania dotacji:

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:

a)     posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,

b)    złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

c)     wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

2. Termin i sposób składania ofert:

a)     kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2010 roku w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

b)    oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.   We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania.

c)     do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

o    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,

o    sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok działalności tego podmiotu – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za miniony okres

o    statut organizacji,

Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

 

3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

a)     rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku,

b)    oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Leszna.

 
Ocenie podlegają następujące kryteria:

a)     merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,

b)    zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,

c)     ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,

d)    ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania.

e)     udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania

f)     zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,

g)    kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy). 

4. Postanowienia końcowe

a)     Dotacji nie można wykorzystywać na:

-           prowadzenie działalności gospodarczej,

-           realizację zadań inwestycyjnych

b)    Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania

c)     Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert upływa z dniem 31 grudnia            2010 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2010-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.