Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony pn.: Budowa zespo??u boisk sportowych i urz?dze?? rekreacyjnych w rejonie ulic: Stanis??awa Szczepanowskiego,Stefana Okrzei i ??w. Franciszka z Asy??u, w Lesznie.

Przetarg nieograniczony pn.: Budowa zespo??u boisk sportowych i urz?dze?? rekreacyjnych w rejonie ulic: Stanis??awa Szczepanowskiego,Stefana Okrzei i ??w. Franciszka z Asy??u, w Lesznie.

Data publikacji: 09.09.2010r
Termin sk??adania ofert: 27.09.2010r

Leszno: Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych w rejonie ulic: Stanisława Szczepanowskiego, Stefana Okrzei i św. Franciszka z Asyżu, w Lesznie.
Numer ogłoszenia: 285660 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

UWAGA: W dniu 20.09.2010r Zamawiający umieścił wyjaśnienia do treści SIWZ

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 65 5298100, faks 65 5298131.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych w rejonie ulic: Stanisława Szczepanowskiego, Stefana Okrzei i św. Franciszka z Asyżu, w Lesznie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę: 1) boiska do piłki nożnej, o wymiarach 30 m x 60 m i nawierzchni z trawy syntetycznej trzeciej generacji; 2) bieżni lekkoatletycznej trzytorowej, o długości 111 m i nawierzchni poliuretanowej, elastycznej, przepuszczalnej dla wody, dwuwarstwowej; 3) skoczni w dal ze skrzynią wypełnioną kruszywami mineralnymi i rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej, elastycznej, przepuszczalnej dla wody; 4) rzutni do pchnięcia kulą; 5) toru speedrowerowego o szerokości 6 m i nawierzchni z kruszyw mineralnych; 6) parterowego budynku o powierzchni użytkowej 50,85 m2 z pomieszczeniami sanitarnymi, pomieszczeniem dla animatora sportu i pomieszczeniem magazynowym; 7) skateplaza, obiekt o nieregularnych kształtach i maksymalnych wymiarach 50 m x 60 m z szeregiem figur, mini ramp, pochylni, schodów i poręczy służących do jazdy na deskorolkach, rolkach i rowerach; 8) pool rowerowy, obiekt ma kształt zagłębionej niecki basenu o nieregularnej geometrii i maksymalnych wymiarach zewnętrznych 37 m x 24 m oraz głębokości 1,82 m; 9) przyłączy wod-kan i elektroenergetycznego; 10) utwardzenia nawierzchni chodników i ścieżek do jazdy; 11) instalacji oświetlenia zewnętrznego; 12) ogrodzenia terenu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2, 45.31.61.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy żąda wniesienia wadium w wysokości 30000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, jedną bieżnię o nawierzchni poliuretanowej i jedną posadzkę betonową zbrojoną o nawierzchni wykończonej posypką utwardzającą, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych i kierownika robót elektrycznych, oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: a) dysponuje kwotą w wysokości co najmniej 500.000,00 zł. słownie pięćset tysięcy złotych - środki finansowe lub/i zdolność kredytowa, b) posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500.000 zł. słownie: pięćset tysięcy złotych;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Oświadczenie że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
b) Oświadczenie że Wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę;
c) Oświadczenie że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
d) Oświadczenie że Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały, urządzenia i elementy wyposażenie;
e) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 ust. 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia.
f) jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
2) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę , jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
3) wystąpienie robót dodatkowych lub zamiennych, od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego;
4) dostosowania umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki podatku VAT ( wzrost stawki podatku VAT nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Koszty związane ze wzrostem stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę )
5) wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne , którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
6) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
7) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót;
8) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy;
9) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie;
10) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno pokój 34.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-09-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.