Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XLV/553/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic sta??ych okr?g??w wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna.

UCHWA?A Nr XLV/553/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic sta??ych okr?g??w wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 553
Numer sesji: 45
Rok: 2010


UCHWAŁA Nr XLV/553/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie
Miasta Leszna.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 utworzonych na terenie Miasta Leszna uchwałą Nr XXXVIII/474/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Leszna, poprzez dopisanie nazwy nowej ulicy, przeniesienie posesji między okręgami i rozszerzenie numeracji porządkowej budynków.

§ 2.
Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XLV/553/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku Rada Miejska Leszna dokonała podziału gminy na 4 stałe okręgi wyborcze, określając ich numery i granice, zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami) stanowi, iż podział na okręgi wyborcze ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala na wniosek Prezydenta Miasta Leszna Rada Miejska Leszna.
W związku z nadaniem nazwy nowej ulicy – Chabrowa oraz wnioskiem mieszkańców posesji nr 40d o zmianę obwodu, a zatem i okręgu głosowania przedkłada się powyższy projekt uchwały. Mieszkańcy posesji nr 40d dotychczas głosowali w lokalu wyborczym nr 32 wchodzącym w skład okręgu wyborczego nr 4 natomiast w pobliżu tej posesji znajduje się lokal wyborczy nr 18 wchodzący w skład okręgu wyborczego nr 3.
Wobec powyższego ulica Chabrowa oraz ww. posesja zostają ujęte w okręgu wyborczym nr 3.
Rozszerzono również numerację porządkową budynków na ulicy Grunwaldzkiej.
Przedmiotowy wniosek ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic okręgów wyborczych, natomiast uzupełnia opis granic okręgów.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest zasadne.

Prezydent Miasta Leszna
Tomasz MALEPSZY
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.