Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XLV/551/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic obwod??w g??osowania utworzonych na terenie Miasta Leszna.

UCHWA?A NR XLV/551/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic obwod??w g??osowania utworzonych na terenie Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 551
Numer sesji: 45
Rok: 2010


UCHWAŁA NR XLV/551/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie
Miasta Leszna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz.1547 ze zmian.), uchwala się co następuje:
§ 1

Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów głosowania: Nr 8, Nr 10, Nr 18 i Nr 30, utworzonych na terenie Miasta Leszna Uchwałą Nr XXX/329/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Leszna, poprzez dopisanie nowej ulicy, zmianę nazwy ulic, rozszerzenie numeracji porządkowej budynków i zmianę siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2

Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAKU Z A S A D N I E N I E

Uchwałą Nr XLV/551/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku Rada Miejska Leszna dokonała podziału miasta na 34 obwody głosowania, określając ich numery i granice, zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.

Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami) stanowi, iż podział miasta na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek prezydenta Miasta.

W przedłożonym projekcie uchwały ujęto następujące zmiany:
1. dopisano ulicę Chabrową do obwodu głosowania nr 18.
2. przeniesiono nieruchomość położoną przy ul. Dożynkowej 40 z obwodu głosowania nr 32
do obwodu głosowania nr 18.
3. rozszerzono numeracje porządkową na ulicy Grunwaldzkiej – obwód głosowania nr 10.
4. wprowadzono zmiany nazw niżej wymienionych ulic:
- Osiedle Wieniawa – obwód głosowania nr 8
- Zygmunta Schaefera – obwód głosowania nr 30
5. przeniesiono siedzibę OKW nr 9 mieszczącej się dotychczas w Klubie Osiedlowym
Grunwald przy ul. Grunwaldzkiej 121 do budynku NOT przy ul. gen. Władysława
Sikorskiego w związku ze zmianą przeznaczenia dotychczasowego lokalu wyborczego.
6. zmieniono adres siedziby OKW nr 29 w związku z oddaniem nowego obiektu Gimnazjum
Nr 9

Przedmiotowy wniosek ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania, natomiast uzupełnia opis granic obwodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest zasadne.

Obwodami stałymi są obwody głosowania od Nr 2 do Nr 33, natomiast odrębnymi obwodami głosowania są obwody Nr 1 (Wojewódzki Szpital Zespolony) i Nr 34 (Areszt Śledczy), które tworzone są każdorazowo dla danych wyborów.
Prezydent Miasta Leszna
Tomasz MALEPSZY


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.