Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLV/544/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu ??Rozwi?? skrzyd??a w biznesie?

Uchwa??a Nr XLV/544/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu ??Rozwi?? skrzyd??a w biznesie?

Numer uchwa??y: 544
Numer sesji: 45
Rok: 2010


Uchwała Nr XLV/544/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”


Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Miejska Leszna upoważnia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy
partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla
wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia.

2. Umowę zawiera się na czas realizacji projektu, czyli od 1 października 2010 r.
do 30 września 2012 r.

3. Umowę zawiera się z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie oraz
Powiatem Leszczyńskim.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


Uzasadnienie do uchwały Nr XLV/544/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”


Podpisanie umowy partnerskiej jest niezbędnym elementem podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”. Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i będzie w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
Umowa Partnerska zawarta zostaje podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z pózn. zm.).
Głównym celem projektu jest zapewnienie pomocy w pokonywaniu barier przy rozpoczynaniu prowadzenia własnej działalności gospodarczej 100 osobom z m. Leszna, powiatu leszczyńskiego, rawickiego, kościańskiego i gostyńskiego.
Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowo – doradcze dla całej grupy szkoleniowej (100 osób – 5 grup szkoleniowych) oraz wsparcie inwestycyjne w kwocie 40 000 zł dla grupy 30 osób – osób które w trakcie szkolenia opracują najlepszy biznes plan.
Grupa osób objęta wsparciem inwestycyjnym może również liczyć na tzw. wsparcie pomostowe w formie specjalistycznych sesji szkoleniowo-doradczych oraz finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez okres 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości 1100 zł Kwota ta z założenia ma ułatwić przedsiębiorcy działalność w pierwszych miesiącach funkcjonowania na rynku.
Wartość projektu to 1 865 891,72 zł z czego bezpośrednio dla przyszłych przedsiębiorców 1 233 000,00 zł.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie oraz Starostwem Powiatowym.
Miasto Leszno jako Lider Partnerstwa odpowiedzialny będzie za nadzór nad prawidłową realizacją projektu, przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych, utworzenie i działalność punktu promocyjno-informacyjnego w Urzędzie Miasta Leszna, udział w pracach Komisji Oceny Wniosków (KOW).
Zadania partnerów Powiatu Leszczyńskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej to przede wszystkim w pomoc przy przeprowadzeniu kampanii promocyjno-informacyjnych oraz udział w pracach Komisji Oceny Wniosków. Ponadto Partner – Powiat Leszczyński odpowiedzialny będzie za utworzenie i działalność punktu promocyjno-informacyjnego w Starostwie Powiatowym w Lesznie.
Nad prawidłową realizacją projektu będzie sprawować nadzór grupa sterująca składająca się z przedstawicieli m. Leszna, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Opracował: WPiRInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.