Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XLV/542/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: warunk??w udzielania bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa u??ytkowania wieczystego w prawo w??asno??ci co do grunt??w zabudowanych budynkami mieszkalnymi w u??ytkowaniu wieczystym sp????dzielni mieszkaniowych b?d?cych w??a??cicielami budynk??w mieszkalnych oraz os??b prawnych b?d?cych w??a??cicielami lokali, kt??rych udzia?? w nieruchomo??ci wsp??lnej obejmuje prawo u??ytkowania wieczystego.

UCHWA?A Nr XLV/542/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: warunk??w udzielania bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa u??ytkowania wieczystego w prawo w??asno??ci co do grunt??w zabudowanych budynkami mieszkalnymi w u??ytkowaniu wieczystym sp????dzielni mieszkaniowych b?d?cych w??a??cicielami budynk??w mieszkalnych oraz os??b prawnych b?d?cych w??a??cicielami lokali, kt??rych udzia?? w nieruchomo??ci wsp??lnej obejmuje prawo u??ytkowania wieczystego.

Numer uchwa??y: 542
Numer sesji: 45
Rok: 2010UCHWAŁA Nr XLV/542/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie: warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności co do gruntów zabudowanych
budynkami mieszkalnymi w użytkowaniu wieczystym spółdzielni
mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych oraz osób
prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości
wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust.7 pkt 2, ust.11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się udzielać bonifikaty w wysokości 80 % od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Miasta Leszna zabudowanych budynkami
mieszkalnymi:
a/ dla spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych,
b/ dla osób prawnych będących właścicielami lokali.

2. Podstawę do zastosowania bonifikaty, o której mowa w ust.1 stanowi wykorzystanie
nieruchomości na cele mieszkaniowe.
3. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości po udzieleniu bonifikaty nie podlega rozłożeniu na raty.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XLV/542/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie: warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności co do gruntów zabudowanych
budynkami mieszkalnymi w użytkowaniu wieczystym spółdzielni
mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych oraz osób
prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości
wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

Zmiana przepisu art. 4 ust. 7 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która weszła w życie z dniem 7 stycznia 2010 r., zawarta w art. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz .U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1590), umożliwiła organowi właściwemu do wydania decyzji o przekształceniu udzielenie bonifikaty w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy na podstawie uchwały rady określającej warunki udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej. Dotychczas udzielenie bonifikaty od opłaty następowało na podstawie indywidualnej zgody Rady wyrażonej w odrębnych uchwałach i wynosiła 80%.
Przepisy art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. Nr 175, poz.1459 ze zmianami) umożliwiają udzielanie osobom fizycznym bonifikat od opłaty za przekształcenie do czasu utraty ważności obowiązywania tych przepisów zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r. Sygn. akt K 9/08, w myśl którego przepisy te zachowują swoją ważność przez okres 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw tj. od 08.02.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 109). W obecnie obowiązującym stanie prawnym zastosowanie bonifikaty w stosunku do tych osób nie wymaga uzyskania zgody rady na jej udzielenie.
Z wnioskiem o przekształcenie mogą ubiegać się również spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych oraz osoby prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. Podmioty takie jak spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prawne nie mają obecnie możliwości skorzystania z bonifikaty na mocy ustawy jaka przysługuje osobom fizycznym.
Wobec powyższego przy realizacji roszczenia przysługującego spółdzielniom mieszkanio-wym oraz osobom prawnym będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, odnośnie nabycia prawa własności w drodze przekształcenia co do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, proponuję udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie w wysokości 80%, a więc na warunkach takich samych na jakich następowało wcześniej przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spółdzielni mieszkaniowych.
Mając powyższe na uwadze proponuję zachowanie 80% bonifikaty od opłaty przy jej udzielaniu dla użytkowników wieczystych takich jak spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych oraz osoby prawne i fizyczne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu.
Warunkiem zastosowania bonifikaty od opłaty w proponowanej wysokości dla tych podmiotów jest wykorzystanie nieruchomości na cele mieszkaniowe poprzez ich zabudowanie.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.
Opracował :
Wydział Gospodarki
NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.