Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a nr XLV/541/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: udzielenia Gminie Bogatynia pomocy finansowej i rzeczowej dla powodzian

Uchwa??a nr XLV/541/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie: udzielenia Gminie Bogatynia pomocy finansowej i rzeczowej dla powodzian

Numer uchwa??y: 541
Numer sesji: 45
Rok: 2010Uchwała nr XLV/541/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: udzielenia Gminie Bogatynia
pomocy finansowej i rzeczowej dla powodzian

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu miasta Leszna na 2010 rok:
1) dotacji celowej na pomoc finansową na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc społeczną związaną z usuwaniem skutków powodzi,
2) pomocy rzeczowej w postaci zakupu wody mineralnej.

§ 2

1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 pkt 1 zostanie udzielona w wysokości 25.000,- zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Wartość pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1 pkt 2 wynosi 5.856 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych).
3. Wydatek zaplanowano w budżecie Miasta Leszna w klasyfikacji dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność.

§ 3

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Bogatynia, a Miastem Leszno.
2. Do zawarcia umowy upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały nr XLV/541/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie: udzielenia Gminie Bogatynia
pomocy finansowej i rzeczowej dla powodzianPrezydent Miasta Leszna przedkłada projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz rzeczowej dla Gminy Bogatynia. Pomoc rzeczowa dotyczy zakupu wody mineralnej dla osób dotkniętych powodzią.
Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.