Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLV/540/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010

Uchwa??a Nr XLV/540/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2010

Numer uchwa??y: 540
Numer sesji: 45
Rok: 2010

Uchwała Nr XLV/540/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 166 i 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2010 przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/454/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:


1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2010 po stronie dochodów o kwotę 458.887 zł oraz zmian po stronie dochodów, zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2010 po stronie wydatków o kwotę 458.887 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 265.586.660 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 175.004.251 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 90.582.409 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 230.689.979 zł i dochody majątkowe w kwocie 34.896.681 zł”.


3. § 1 ust. 3 pkt 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.970.073 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały”

4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20.916.337 zł”

5. § 2 ust. 1 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 296.806.760 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 189.814.222 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 106.992.538 zł”

6. § 2 ust. 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 228.980.858 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 67.825.902 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 2 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7.970.073 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały”

8. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 30.568.319 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 1.150.000 zł, jak w załączniku nr 15 do uchwały”.

9. § 3 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku w kwocie 36.277.901 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 20.138.315 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 16.139.586 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały”.

10. § 11 Uchwały XXXVIII/454/2009 z dnia 30.12.2009 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 155.656 zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 1.527.430 zł,
3) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,- zł”.

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2010” dokonuje się zmian – zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

11. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

13. Załącznik nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały

14. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 15 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/540/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2010, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 423.587 zł oraz zmiany na kwotę 74.324 zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 62.785 zł z tytułu włączenia środków związanych z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie” realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa,
b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 29.645 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego oraz organ właściwy wierzyciela na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
c) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 331.157 zł z tytułu włączenia odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”,
d) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku z koniecznością stosowania do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry „7” zamiast cyfry „8”. Zmiana dotyczy realizacji projektu „Rola szkół wyższych w biegunach miejskich” na kwotę 74.324 zł (dz. 750 rozdz. 75075).

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 35.300 zł oraz zmiany na kwotę 79.992 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 35.300 zł z tytułu planowanych wyższych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej (wynajem gabinetu pielęgniarki oraz z tytułu wpływu z usług w związku ze zwiększoną liczbą mieszkańców na nowych zasadach z pełną odpłatnością),

b) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 79.992 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wskazanej przez dysponenta środków. Zmiany dotyczą realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez doposażenie sprzętowe KM PSP w Lesznie” (dz. 754 rozdz. 75411)


3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 483.587 zł oraz zmiany na kwotę 191.152 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 29.645 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
b) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 10.000 zł przeznaczonych na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Środki przenosi się do zadań powiatu z przeznaczeniem na remont mieszkania chronionego,
c) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 30.856 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową w wysokości 5.856 zł oraz na pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 25.000 zł na rzecz Gminy Bogatynia na pomoc społeczną związaną z usuwaniem skutków powidzi,
d) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 62.785 zł z tytułu włączenia środków związanych z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie” realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
e) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 32. 144 zł z następujących tytułów:
 zmniejszenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie metadanych infrastruktury informacji przestrzennej,
 zmniejszenie o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem wydatki związane z publikacją opracowań o samorządzie,
 zmniejszenie o kwotę 5.856 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Gminy Bogatynia,
 zwiększenie o kwotę 100.000 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Budowa drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowska”,
f) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 331.157 zł z przeznaczeniem na realizacją projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”. Środki pochodzą z włączenia odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym związanym z realizacją projektu,
g) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z publikacją opracowań o samorządzie,

h) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa i modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta przy ul. Wałowej” z przeznaczeniem na ewentualne prace dodatkowe i nadzory inwestorskie,
• dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na wyodrębnienie zadania inwestycyjnego związanego z wykonaniem i zamontowaniem witaczy / żegnaczy,
• dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania „Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4”. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa i środków własnych. Udział miasta zaplanowano w wydatkach remontowych, natomiast dotację otrzymano na zadania inwestycyjne,
• dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 4.328 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Krobia, w związku z uczęszczaniem mieszkańca Leszna do przedszkola dotowanego przez Krobię,
• dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zaoszczędzone środki pochodzą z rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki oraz rezygnacji jednego podmiotu z realizacji zadania,
• oraz w związku z koniecznością stosowania do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry „7” zamiast cyfry „8”. Zmiana dotyczy realizacji projektu „Rola Szkół Wyższych w Biegunach Miejskich” na kwotę 74.324 zł (dz. 750 rozdz. 75075).

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 24.700 zł oraz zmiany na kwotę 476.191 zł

Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 700.000 zł środków własnych na realizację inwestycji „Budowa drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską”. Jednocześnie o kwotę 700.000 zł zwiększa się wydatki roku 2011. W obecnej chwili opracowywana jest dokumentacji projektowa. Z uwagi na przeciągające się uzgodnienia z PKP dokumentacja i pozwolenie na budowę będzie uzyskane do końca roku. Zaplanowana kwota była zabezpieczona na uregulowanie należności z tytułu nabycia pod tą drogę gruntów nie będących własnością gminy. Regulację tą można będzie przeprowadzić dopiero po uzyskaniu zezwolenia na realizację tej inwestycji w ramach specustawy drogowej,
b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową. Zwiększenie wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym ul. Geodetów. Wydatki zaplanowano w paragrafie z końcówką „0”, gdyż wycinka drzew nie jest objęta umową o dofinansowanie budowy tej ulicy ze środków Unii Europejskiej i będzie sfinansowana ze środków własnych,
c) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71013 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie metadanych infrastruktury informacji przestrzennej. Zadanie ma być współfinansowane przez Wojewodę wielkopolskiego,
d) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 891 zł przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych ze środków własnych w związku z uzupełnieniem niedoboru środków przez Wojewodę Wielkopolskiego,
e) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”,
f) zwiększenie rezerwy ogólnej (dz.758 rozdz. 75818) o kwotę 891 zł z tytułu zwiększenia planu wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych przez Wojewodę Wielkopolskiego,
g) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej (w tym lancetron – nóż elektryczny chirurgiczny, endolaser, myjnia dezynfektor, aparat do badań urodynamicznych, kardiomonitory, pompy influzyjne i objętościowe),
h) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 35.300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej związane m. in. z zakupem materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, usług pozostałych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
i) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85220 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania chronionego. Środki pochodzą z oszczędności w zadaniach miasta.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2010” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 276/2010 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2010 roku polegających na:
• zmianach poziomu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie zgodnie z pismem nr DLS 3101-12/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 42.840 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku – ponowne głosowanie dnia 04 lipca 2010 roku,
• przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 2.300 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonania pozostałych usług.


6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2010” po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 276/2010 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 czerwca 2010 roku polegających na zwiększeniu poziomu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-187/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 891 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na organizację kwalifikacji wojskowej na terenie powiatów.
Jednocześnie dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po dokonanych zmianach niniejszą uchwała i polegających na zmianach klasyfikacji budżetowej wskazanej przez dysponenta i tym samym wyłączeniu z zadań zleconych dochodów i wydatków w wysokości 79.992 zł przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez doposażenie sprzętowe KM PSP w Lesznie”.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2010” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 276/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku polegających na zwiększeniu dotacji w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 53.894 zł na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących realizacji całodobowej opieki nad dziećmi na terenie miasta Leszna. Zwiększenie dotacji dotyczy następujących jednostek:
• Starostwo Powiatowe we Wschowie w wysokości 14.100 zł,
• Starostwo Powiatowe w Gostyniu w wysokości 20.800 zł,
• Starostwo Powiatowe w Żaganiu w wysokości 8.979 zł,
• Starostwo powiatowe w Nowej Soli w wysokości 10.015 zł.


8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
• zmiany wysokości finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych,
• wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i zamontowanie witaczy / żegnaczy”,
• zmiany pomiędzy tytułami zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miasta,
• zmiany pomiędzy kwotami dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez zakłady budżetowe,
• zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej.


9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 – opis i finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2010 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszenie planu wydatków dot. realizacji zadania „Budowa drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską” o kwotę 700.000 zł,
 zmianie źródeł finansowania na realizowanym zadaniu „Budowa budynku dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej nr 5”,
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji zadania „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” o kwotę 331.157 zł.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą wprowadzeniu nowego zadania pn. „Wykonanie i zamontowanie witaczy / żegnaczy” w kwocie 16.500 zł oraz zwiększenia środków na realizowanych zadaniach:
 „Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową” o kwotę 100.000 zł,
 „Przebudowa i modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta przy ul. Wałowej 5” o kwotę 14.000 zł,
 „Modernizacja szkolnego placu zabaw przy szkole Podstawowej Nr 4” o kwotę 64.000 zł,
 „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 100.000 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 zmniejszenie w poz. „zakup urządzenia frankującego” w kwocie 20.000 zł,
 zwiększenie w poz. „zakup kserokopiarek” w kwocie 6.000 zł.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez zmniejszenie w poz. „wymiana ogrodzenia stadionu” o kwotę 30.000 zł oraz zwiększenie w poz. „budowa wiaty magazynowej na sprzęt w Zaborowie” o kwotę 25.000 zł i w poz. „zakup sprzętu do prawidłowego utrzymania i eksploatacji boisk” o kwotę 5.000 zł,
 Miejski Zakład Zieleni poprzez: zmniejszenie w poz. „budowa placu zabaw i boiska” o kwotę 65.000 zł oraz wprowadzenie poz. „wykonanie oświetlenia alejki głównej w parku przy ul. Frankiewicza” w kwocie 65.000 zł. Dokonuje się również zmiany tytułu zakupu inwestycyjnego z „zakup ozdobnych donic stojących” na „zakup i dostawa ławek parkowych, donic na kwiaty, koszy na śmieci i stojaka na rowery”.

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 wprowadzeniem dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 400.000 zł,
 wprowadzenie dotacji na pomoc finansową dla Gminy Bogatynia z przeznaczeniem na pomoc związaną z usuwaniem skutków powodzi w wysokości 25.000 zł,
 zmniejszeniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8.000 zł,
 zmianami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegające na zwiększeniu dotacji dla Gminy Krobia w związku z uczęszczaniem mieszkańca Leszna do przedszkola dotowanego przez Krobie na kwotę 4.328 zł.,


14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące rachunków dochodów własnych polegają na:
 zwiększenie wydatków w wysokości 7.547 zł z tytułu wprowadzenia stanu środków na rachunku bieżącym na początek okresu sprawozdawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411),
 zwiększenie przychodów i wydatków w wysokości 6.831 zł z tytułu wpłaty odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na pokrycie powstałych szkód w szkołach (zalanie sali gimnastycznej i sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2, zalania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5, zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7) oraz odsetek bankowych w wysokości 3 zł (rozdz. 80101),
 zwiększenie przychodów i wydatków w wysokości 2.500 zł z tytułu darowizny od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z przeznaczeniem na wymianę posadzki z montażem wykładziny podłogowej (rozdz. 80101).

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany po stronie wydatków dotyczą Miejskiego Zakładu Zieleni i związane są ze zmianami pomiędzy grupami wydatków na kwotę 150 zł w następujący sposób: zmniejszenie w poz. ”wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i zwiększenie w poz. „pozostałe wydatki bieżące”. Zmiany związane są z dostosowaniem planu wydatków do charakteru ponoszonych wydatków.

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach wysokości finansowania realizowanych zadań w postaci przychodów z emisji obligacji komunalnych.

17. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku”” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji projektu: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” o kwotę 331.157 zł,
 zwiększenie planu wydatków dot. realizacji projektu pn.: Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową. Wydatki zaplanowano w paragrafie z końcówką „0”, gdyż wycinka drzew nie jest objęta umową o dofinansowanie budowy tej ulicy ze środków Unii Europejskiej i będzie sfinansowana ze środków własnych,
 zmiany pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi na kwotę 963 zł dot. realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez doposażenie sprzętowe KM PSP w Lesznie”,
 wprowadzeniu nowego projektu pn.: „Rozwiń skrzydła w biznesie” realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 1.865.892 zł i będzie realizowana w latach 2010-2012 w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.


Opracował:
Wydział Budżetu
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.