Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na zmian? sposobu ogrzewania z w?glowego na ogrzewanie gazowe w lokalach mieszkalnych w Lesznie, w ilo??ci i sposobie wykonanie okre??lonym w SIWZ

Przetarg nieograniczony na zmian? sposobu ogrzewania z w?glowego na ogrzewanie gazowe w lokalach mieszkalnych w Lesznie, w ilo??ci i sposobie wykonanie okre??lonym w SIWZ

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LESZNIE

UL. J. DEKANA 10
Tel. (065) 526-86-30 fax. (065) 526-87-85

Ogłasza przetarg nieograniczony na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe w lokalach mieszkalnych w Lesznie, w ilości i sposobie wykonanie określonym w SIWZ

WARUNKI;

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. Nr 19,
poz. 177 z późniejszymi zmianami), a także spełniają warunki określone w SIWZ.

I. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia Wykonawcy i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku załącznik nr. 1),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 2),
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2),
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
5) oświadczenie że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. Z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2)
6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 3),
7) oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę (załącznik nr 3),
8) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 3),
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały (załącznik nr 3),
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
11) Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności z datą wystawienia nie
późniejszą jak 90 dni przed upływem terminu składania ofert.
12) Aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności z datą wystawienia nie późniejszą jak 90 dni przed upływem terminu składania ofert.
13) Dokumenty potwierdzające, że osoba wyznaczona na kierownika budowy posiada stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
14) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
15) dowód wniesienia wadium.
16) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

TERMIN REALIZACJI; 15 Listopada 2010r.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI;
Eugeniusz Ciesielski w godz. 0800 - 1400
Tel. (065) 526-86-30 wew. 111 , fax. (065) 526-87-85
e-mail mzbkktr@op.pl

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT;
Siedziba zamawiającego pokój nr 19

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO; 27-08-2010r. do godz. 900.

OTWARCIE OFERT; 27-08-2010r. godz. 910 pokój nr 35.

KRYTERIA WYBORU; cena 100%

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Szafranek Jan
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jan Szafranek
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2010-08-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.