Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLIV/539/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Remigiusza Polaszewskiego

Uchwa??a Nr XLIV/539/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Remigiusza Polaszewskiego

Numer uchwa??y: 539
Numer sesji: 44
Rok: 2010

Uchwała Nr XLIV/539/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi Remigiusza Polaszewskiego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 §1 i § 3 kodeksu podstępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu skargi Remigiusza Polaszewskiego, Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§1.

Skargę Pana Remigiusza Polaszewskiego na Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 31 marca 2010r. uznać za bezzasadną.

§2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIV/539/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Remigiusza Polaszewskiego

W dniu 23 kwietnia 2010r. do Rady Miejskiej Leszna wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego przekazujące według właściwości skargę Pana Remigiusza Polaszewskiego na Prezydenta Miasta Leszna.
Z treści przekazanego pisma wynika, że skarżący podnosi dwa zarzuty:
a) nie znalezienia dla niego pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie,
b) nie umorzenia należności z tytułu zadłużenia wobec Miasta .
Przedmiotową skargę badała Komisja Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 11 maja 2010r. i na podstawie wyjaśnień Pana Remigiusza Polaszewskiego, Pana Jana Niewiedziała - Prezesa Spółdzielni Przylesie, Pana Marka Wachowskiego Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Pana Wiesława Szczechowiaka -Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, Pana Piotra Lisiaka - Naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej ustalono co następuje.
Ad. a) Skarżący od października 1999r. do dnia sierpnia 2008r. był zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Urząd Pracy w październiku 2006 r. złożył panu Polaszewskiemu propozycję pracy, jednakże zainteresowany oświadczył, że jest chory i dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 1 miesiąca. W kwietniu 2007 r. Pan Polaszewski otrzymał kolejną ofertę pracy, jako robotnik gospodarczy w Urzędzie Miasta do robót publicznych. Jednakże do zawarcia umowy o pracę nie doszło, gdyż pan Polaszewski nie otrzymał zaświadczenia o zdolności do tej pracy. W kwietniu 2008 r. zainteresowany poinformował Urząd, że stara się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jednakże do dnia utraty statusu osoby bezrobotnej - w sierpniu 2008 r. z powodu nie stawienia się w urzędzie - żadne orzeczenie dotyczące stopnia niepełnosprawności nie zostało złożone (z treści skargi wynika, że Pan Polaszewski w sierpniu 2008r. „ przeszedł na rentę”).
Zarzut niezgodnego z prawem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie należy uznać za nieuzasadniony. Należy zważyć, że Pan Polaszewski zarejestrował się w okresie gwałtownego wzrostu stopy bezrobocia w Lesznie jak również w całym kraju. Bezrobocie w 1999r. wzrosło o 49%. Nie potwierdził się zarzut, że Urząd nie kierował do skarżącego propozycji pracy, postępowanie wyjaśniające wykazało, że takie propozycje były składane. Także zastrzeżenia, że Urząd Pracy nie posiadał kompletnej informacji na temat zawodu skarżącego są niezasadne w świetle faktu, że każdy bezrobotny osobiście potwierdza dane zawarte w karcie rejestracyjnej - urząd może w niej bowiem zawrzeć tylko takie informacje i dane, które zostaną przez bezrobotnego przedstawione.
Ad. b) Pan Polaszewski od 1998r. miał trudności z płaceniem czynszu za mieszkanie. Z uwagi na zaległości wobec spółdzielni nastąpiło w pierwszej kolejności wykluczenie skarżącego z grona członków spółdzielni (od decyzji tej Pan Polaszewski się nie odwołał), a następnie w 2006r. wydany został wyrok eksmisyjny. Na mocy tego wyroku przyznane zostało panu Polaszewskiemu prawo do lokalu socjalnego.
W związku z nieprzyznaniem lokalu socjalnego Miasto było zobowiązane na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) do uiszczania na rzecz spółdzielni odszkodowania. Za okres od 1.01.2005r. do 30.06.2009r. zapłacono je w wysokości 12.848,30zł zł.

Ponieważ odpowiedzialność byłego lokatora i Miasta Leszna wobec spółdzielni opiera się na zasadzie in solidum Miasto wystąpiło (podobnie jak w innych takich samych sprawach) z pozwem o zapłatę uiszczonego odszkodowania wraz z odsetkami od dnia zapłaty. Pan Polaszewski odwołał się od nakazu zapłaty i sprawa trafiła do zwykłego postępowania i jest w toku.
W grudniu 2009r. Miasto Leszno złożyło Panu Polaszewskiemu ofertę zawarcia umowy lokalu socjalnego. W tym samym miesiącu zainteresowany zapłacił Spółdzielni Przylesie kwotę 17.489,40 zł. Jednakże mimo spłaty tej kwoty nie przywrócono Panu Polaszewskiemu członkowstwa w spółdzielni.
W listopadzie 2009r. Pan Polaszewski wystąpił do Prezydenta Miasta Leszna o umorzenie należności wobec Miasta, wynikających z zapłaconego odszkodowania. Skarżący otrzymał w dniu 12 grudnia 2009r. odpowiedź negatywną opartą o § 4 pkt 1 lit. e (właściwie § 4 ust. 1 lit. e) Uchwały Nr X/102/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 122, poz. 2843 ze zmianami) .
Przepis § 4 ust. 1 lit. e wskazanej uchwały stanowi, iż wierzytelność może zostać umorzona lub można zastosować ulgę w całości lub części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że egzekucja okazała się bezskuteczna, mimo kilkakrotnie podejmowanych działań egzekucyjnych.
Ponieważ w § 4 ust. 1 uchwały użyty jest wyraz „może”, umarzanie wierzytelności na tej podstawie należy zakwalifikować do kategorii decyzji uznaniowych, co oznacza, że nawet jeżeli jest spełniona przesłanka do umorzenia to organ nie ma obowiązku dokonania takiego umorzenia.
Ponadto z uwagi na toczące się postępowanie sądowe należy zauważyć, że aktualnie to sąd rozstrzygnie o wysokości zobowiązania skarżącego wobec Miasta Leszna.

Zatem biorąc pod uwagę stan prawny i faktyczny uznano, że skarga jest bezzasadna.


Opracowała:
Komisja Praworządności
i Porządku Publicznego


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: KPiPP Z. Kurt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.