Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLIV/538/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg? Pana Andrzeja Gumiennego na uchwa??? Nr XL/492/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Gumiennego i przekazania jej do Wojew??dzkiego S?du Administracyjnego w Poznaniu.

Uchwa??a Nr XLIV/538/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg? Pana Andrzeja Gumiennego na uchwa??? Nr XL/492/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Gumiennego i przekazania jej do Wojew??dzkiego S?du Administracyjnego w Poznaniu.

Numer uchwa??y: 538
Numer sesji: 44
Rok: 2010
Uchwała Nr XLIV/538/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Andrzeja Gumiennego na uchwałę Nr XL/492/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Gumiennego i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1

Uznać skargę Pana Andrzeja Gumiennego z dnia 5 maja 2010 r. na uchwałę Nr XL/492/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja Gumiennego za niezasadną i przekazać ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIV/538/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Andrzeja Gumiennego na uchwałę Nr XL/492/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Gumiennego i przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Podjęcie przez Radę Miejska Leszna w dniu 25 marca 2010 r. zaskarżonej uchwały Nr XL/492/2010, stanowi o ostatecznym rozpatrzeniu skargi Pana Andrzeja Gumiennego z dnia 26 stycznia 2010 r. na Prezydenta Miasta Leszna oraz podległe mu jednostki i Straż Miejską.
W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych jak również biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy – na w/w uchwałę skarga nie przysługuje.
Zgodnie bowiem z przepisami art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153/02/1270 ze zm.) skarga Pana Andrzeja Gumiennego nie mieści się we właściwości rzeczowej sądu administracyjnego.

Uchwały podjęte w wyniku rozpoznawania skargi wniesionej w trybie działu VIII kpa są faktycznie czynnością informującą o sposobie załatwienia skargi. Na czynność informującą o sposobie załatwienia skargi (w rozumieniu art. 221 i nast. kpa), skarga do sądu administracyjnego nie służy. W postanowieniu z dnia 12 kwietnia 2001 r. – I SA 2668/00 – publ. LEX 54426, Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że uchwała podjęta w wyniku rozpoznawania skargi wniesionej w trybie działu VIII kpa, będąc informacją o sposobie załatwienia skargi na działalność organu, nie może podlegać zaskarżeniu do sądu administracyjnego tylko z tego względu, że stanowi jedyną możliwą prawną formę działania rady miasta . Pogląd ten nadal zachowuje aktualność (postanowienie WSA w Warszawie z dnia 14.11.2006 r. – III SA/Wa 948/06: 11.12.2006 r. – II SAB/Wa 91/06 ).
Nadto należy zauważyć, że podjęta w wyniku rozpatrzenia skargi
Pana Andrzeja Gumiennego z dnia 26 stycznia 2010 r., kwestionowana uchwała z dnia 25 marca 2010 r. nie jest uchwałą w sprawie z zakresu administracji publicznej, a więc aktem, o którym mowa w art. 101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
W związku z tym rozpatrzenie wniesionej na nią skargi nie następuje w formie przewidzianej w tej ustawie.
Stanowisko powyższe zaprezentował również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, w swoim postanowieniu z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie dotyczącej skargi na działalność Prezydenta Miasta Leszna – sygn. akt IV SA/Po 269/09.

Uwzględniając powyższe należy więc stwierdzić, iż skoro na uchwałę Rady Miejskiej Leszna w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Leszna oraz podległych mu jednostek i Straż Miejską skarga do sądu administracyjnego nie przysługuje, to brak było podstaw do podjęcia merytorycznej uchwały w oparciu o przepis art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym .

Ze względu na zajęte w sprawie stanowisko w kwestii formalnej dotyczącej skargi złożonej do sądu administracyjnego, zbędnym jest ustosunkowanie się do pozostałych zarzutów skargi, rozpatrzonych w związku z podjęciem zaskarżonej uchwały z dnia 25 marca 2010 r.

Natomiast przekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu jest uzasadnione biorąc pod uwagę treść art. 54 ust. 2 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Zgodnie z art. 58 sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.