Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XLIV/536/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyst?pienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie w II Liceum Og??lnokszta??c?cym im. Miko??aja Kopernika w Lesznie oddzia??u mi?dzynarodowego i zobowi?zania do ponoszenia koszt??w kszta??cenia w oddziale mi?dzynarodowym.

Uchwa??a Nr XLIV/536/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyst?pienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie w II Liceum Og??lnokszta??c?cym im. Miko??aja Kopernika w Lesznie oddzia??u mi?dzynarodowego i zobowi?zania do ponoszenia koszt??w kszta??cenia w oddziale mi?dzynarodowym.

Numer uchwa??y: 536
Numer sesji: 44
Rok: 2010Uchwała Nr XLIV/536/2010
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie oddziału międzynarodowego i zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym.


Na podstawie art. 7a ust. 4 i ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie z dniem 01.09.2010 r. oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie.
2. Cel, założenia kształcenia i program nauczania, organizację kształcenia i stosowany system oceniania, klasyfikowania i egzaminowania stanowi załącznik do uchwały.


§ 2

Rada Miejska Leszna zobowiązuje się do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczającym wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/536/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie oddziału międzynarodowego i zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowymII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie od kilku lat podejmuje zadania związane z realizacją w szkole programu międzynarodowej matury. Obecnie funkcjonuje klasa druga realizująca ten program i klasa pierwsza przygotowująca do programu. Uruchomienie kolejnego oddziału z programem międzynarodowej matury wymaga wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie oraz zobowiązania organu prowadzącego do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczającym wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły. Przewidywany roczny koszt w oddziale międzynarodowym przekraczający wydatki w pozostałych oddziałach wynosi ok. 216.000,00 zł.


Opracował:
Wydział Edukacji


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/536/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie oddziału międzynarodowego i zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym

Cel, założenia kształcenia i program nauczania, organizacja kształcenia i stosowany system oceniania, klasyfikowania i egzaminowania.

I. Cel , założenia kształcenia i program nauczania realizowany w oddziale międzynarodowym.


1. Cel
Cel nauczania i wychowania w szkołach systemu IB w pełni odpowiada koncepcji całościowej edukacji człowieka tak, aby sprostał wyzwaniom współczesnego świata. Program matury międzynarodowej kształtuje i egzekwuje umiejętności ucznia w zdobywaniu i wykorzystywaniu informacji bardziej niż wiedzę encyklopedyczną. Tok nauczania jest zindywidualizowany, co pozwala uczniowi rozwijać swoje talenty i pasje. Nauka nastawiona jest na poznanie otaczającej rzeczywistości poprzez procesy badawcze co prowadzi do samodzielności i niezależności w myśleniu. Program wprowadza konieczność rozwoju społecznego i osobistego ucznia. Celem edukacyjnym i wychowawczym szkoły IB jest zatem całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata XXI wieku, wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji między niezbędną ilością informacji a umiejętnością operowania nimi, promowanie wzajemnego zrozumienia między różnymi narodami (którego bazą są wspólne doświadczenia edukacyjne), a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową lub państwową.

2. Założenia kształcenia
Dwuletni program nauczania i wychowania obowiązujący w szkołach IB jest kompromisem pomiędzy systemem nauczania preferującym głęboką specjalizację oraz nauczaniem bardzo ogólnym. W Polsce program IB-DP realizowany jest w dwóch ostatnich klasach liceum. Klasa pierwsza liceum jest tzw. klasą wstępną pre-IB.

W systemie IB uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z sześciu grup:
Grupa 1: Język A - pierwszy język (zwykle ojczysty, studiowanie literatury)
Grupa 2: Język B - drugi język lub inny język grupy 1 (jest on jednocześnie językiem wykładowym w przypadku pozostałych przedmiotów z pozostałych grup)
Grupa 3: Nauki społeczne - geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia społeczna, organizacja i zarządzanie
Grupa 4: Nauki eksperymentalne - chemia, fizyka, biologia, chemia stosowana, systemy środowiska, psychologia eksperymentalna
Grupa 5: Nauki matematyczne - podstawy matematyki, matematyka, matematyka zaawansowana, matematyka z elementami informatyki
Grupa 6: Przedmiot do wyboru - plastyka, muzyka, łacina, klasyczna greka, trzeci nowożytny język obcy, informatyka, drugi przedmiot z grupy 3, 4, 5 lub autorski przedmiot danej szkoły IB, zaaprobowany przez IBO w Genewie.
Uczeń ma obowiązek wybrać nie mniej niż trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (Higher Level - HL) i nie więcej niż trzy na niższym poziomie wymagań (Standard Level - SL).

Tygodniowa liczba godzin przedmiotu HL wynosi 6, a przedmiotu SL 4.
Na lekcji HL liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 15.

Obok dwuletniej nauki wybranych wg ww. zasad przedmiotów uczeń musi zaliczyć kurs przedmiotu teoria wiedzy (Theory of Knowledge - TOK), który prowadzony jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo w grupie do 15 uczniów. Teoria wiedzy jest kluczem do zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB. Tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy przedstawianej w IB. Stanowi krytyczną, twórczą refleksję w odniesieniu do nauki, procesu nauczania i wychowania, a także otaczającego nas świata. Jest znakomitą okazją do dyskusji, daje możliwość każdemu uczniowi na wypracowanie własnego sposobu na uczenie się, studiowanie.
Trzecim, równie ważnym, obok nauki 6 wybranych przedmiotów i TOK elementem edukacji w ramach systemu IB jest szeroko rozumiana praca na rzecz środowiska (Creativity, Action, Service - CAS). W ciągu dwóch lat nauki uczeń ma obowiązek przepracować 150 godzin zegarowych w ramach CAS. Najistotniejszą częścią programu CAS jest tzw. "serwis" czyli niesienie pomocy osobom potrzebującym. Każda forma pracy jest działalnością bezpłatną, kontrolowaną przez nauczyciela (koordynatora CAS) i musi być udokumentowana raportami zawierającymi oprócz opisu (w j. angielskim) pracy również samoocenę.
Ostatnim formalnym obowiązkiem przed egzaminem IB jest napisanie przez ucznia pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu (Extended Essay) i przekazanie jej koordynatorowi programu IB (nauczyciel sprawujący opiekę formalną i organizacyjną, także merytoryczną z ramienia dyrekcji szkoły, odpowiednio przeszkolony przez IBO), który wysyła je, wyznaczonemu przez Centrum Egzaminacyjne IBO w Cardiff (Wlk. Brytania), ekspertowi do oceny. Pod względem poziomu Extended Essay można usytuować między pracą magisterską a pracą konkursową na olimpiadę przedmiotową (np. z biologii lub geografii). Promotorem takiej pracy, pisanej w języku angielskim, jest nauczyciel danego przedmiotu. Uczniowie powinni rozpocząć pisanie pracy w drugim semestrze pierwszego roku nauki w ramach IB. Praca musi być całkowicie oryginalna (własne obserwacje, badania, wnioski) - nie może być kompilacją z różnych, napisanych przez innych, opracowań naukowych lub popularnonaukowych.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia na egzaminie IB to 45 (6 przedmiotów po 7 pkt. = 42, EE = 2, TOK = 1). Należy jednak pamiętać, że uczeń, który nie przepracuje wymaganej liczby godzin w ramach CAS (nie zaliczy CAS) nie otrzyma dyplomu. Najwyższa liczba punktów, którą należy zdobyć, aby otrzymać dyplom, wynosi 24 (z przedmiotu HL nie można otrzymać 1)
Międzynarodowa matura zaczyna się na początku maja i trwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie zdają egzaminy z sześciu przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, język obcy i matematyka. Prócz tego muszą zdać egzamin z "nauk społecznych" (do wyboru z geografii, historii lub filozofii), "nauk przyrodniczych" (biologii, chemii albo fizyki) oraz z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród wszystkich oferowanych w jego szkole.
Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach na całym świecie. Po sprawdzeniu zakodowanych prac, eksperci z IB przesyłają je wraz ze swoimi ocenami do centrum egzaminacyjnego IB w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Stamtąd wyniki przesyłane są do Genewy w Szwajcarii, gdzie mieści się główna siedziba International Baccalaureate Organisation. IBO w Genewie wystawia dyplomy międzynarodowej matury i wysyła je do szkół, w których odbywały się egzaminy.

3. Program nauczania

W załączeniu oryginalny dokument IB przedstawiający założenia programu A basis for Practice – The Diploma Programme wraz z tłumaczeniem na język polski. (zał. 1)

II. Organizacja kształcenia w oddziale oraz stosowany system oceniania i klasyfikowania.

1. Organizacja kształcenia

Od 1 września 2009 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie działa klasa wstępna do programu IB–DP tzw. pre–IB. Rekrutacja do oddziału międzynarodowego była przeprowadzana wewnętrznie przez II LO w Lesznie zgodnie ze statutem szkoły i Regulaminem przyjęć do klasy wstępnej (pre–IB) Programu Matury Międzynarodowej (zał.2). W klasie wstępnej uczniowie realizują podstawę programową z przedmiotów obowiązkowych w liceum ogólnokształcącym, w tym: język polski ze szczególnym naciskiem na język, literaturę i kulturę polską, historię ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski oraz geografię ze szczególnym uwzględnieniem geografii Polski.
Uczniowie naszej szkoły przystąpią do dwuletniego programu matury międzynarodowej 1 września 2010 r.
W II LO w Lesznie uczeń oddziału międzynarodowego dokonuje wyboru spośród następujących oferowanych przez szkołę kursów:
Grupa I: Język A – język polski (SL lub HL)
Grupa II: Język B – język angielski (HL)
Grupa III: Nauki społeczne – geografia, historia, ekonomia (SL lub HL)
Grupa IV: Nauki eksperymentalne – chemia, fizyka, biologia (SL lub HL)
Grupa V: Nauki matematyczne – matematyka, matematyka zaawansowana
Grupa VI: Przedmiot do wyboru – trzeci nowożytny język obcy, informatyka, drugi przedmiot z grupy III, IV, V (SL lub HL)
Ponadto uczeń realizuje zajęcia
- obowiązkowo: wychowanie fizyczne,
- nieobowiązkowo: religia, wychowanie do życia w rodzinie
W oddziale międzynarodowym zajęcia z języków obcych i przedmiotów na poziomie HL organizowane są w grupach do 15 osób.
Nauczanie w oddziale międzynarodowym jest prowadzone w języku angielskim, z wyjątkiem zajęć dla uczniów będących obywatelami polskimi obejmujących; język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski.2. Stosowany system oceniania i klasyfikowania.

System oceniania i klasyfikowania w oddziale międzynarodowym jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie. (zał. 3)

Wyniki pisemnych egzaminów maturalnych (tzw. External Assessment) przeprowadzanych w szkole i ocenianych zewnętrznie przez niezależnych egzaminatorów oraz egzaminów ustnych przeprowadzanych i ocenianych w szkole przez nauczycieli a moderowanych zewnętrznie przez ekspertów IB (tzw. Internal Assessment) składają się na ocenę maturalną z danego przedmiotu w skali punktowej od 1-7. Kryteria oceny dla każdego przedmiotu znajdują się w tzw. „subject guides” czyli sylabusach przedmiotowych wydanych przez IBO.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.