Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XLIV/535/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: uchwalenia ??Za??o??e?? do planu zaopatrzenia w ciep??o, energi? elektryczn? i paliwa gazowe dla miasta Leszna?.

UCHWA?A NR XLIV/535/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: uchwalenia ??Za??o??e?? do planu zaopatrzenia w ciep??o, energi? elektryczn? i paliwa gazowe dla miasta Leszna?.

Numer uchwa??y: 535
Numer sesji: 44
Rok: 2010UCHWAŁA NR XLIV/535/2010

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna”.


Na podstawie art.19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla miasta Leszna”. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE


do uchwały Nr XLIV/535/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna”.


Zgodnie z art.19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

Posiadanie gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe w Polsce jest obowiązkiem prawnym, wynikającym z :

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z którą :
• zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy,
• wszelkie sprawy o znaczeniu lokalnym, o ile nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów są zadaniami własnymi gminy,
• do grup zadań własnych gminy należą zadania związane z infrastrukturą techniczną (m.in. drogi, ulice, wodociągi, kanalizacje, zaopatrzenie
w energię, komunikacja publiczna etc.),
• gmina może realizować zadania publiczne również w ramach współdziałania z innymi gminami.

2) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), która stwierdza m.in, że :
• gminy są odpowiedzialne za sprawy lokalne, do których należą planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
• gmina realizuje zadania zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa oraz z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3) Obwieszczenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r. (MP Nr 42, poz. 562), które stwierdza, że :
• gminna administracja samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, z racjonalnym wykorzystaniem lokalnego potencjału odnawialnych zasobów energii i energii uzyskiwanej z odpadów.
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna”, zgodnie z obowiązującymi przepisami :

1) w oparciu o art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
uzyskał pozytywną opinię w sprawie odstąpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo nr RDOŚ-30-OO.III-6617-24/10/JM z dnia 8 marca 2010 r.) oraz
• Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismo nr NS-72/24-10(1)/10 z dnia 26 marca 2010 r.),

2) w oparciu o art. 19 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (pismo
nr DI.VI.-7336-4/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r.) w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa,

3) stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, dnia 5 lutego 2010 r. został wyłożony na okres 21 dni do publicznego wglądu,
z informacją o możliwości składania w ww. terminie - wniosków, zastrzeżeń i uwag, przez osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Leszna. O powyższym poinformowano w lokalnej prasie oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Miasta Leszna. Informacja o opracowaniu „Projektu założeń…” została zamieszczona również w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku (na stronach BIP Urzędu).
Z projektem założeń społeczeństwo mogło się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna.
W ustawowym terminie 21 dni (ani w terminie późniejszym) – nie wpłynął żaden wniosek w powyższej sprawie, nie zanotowano również żadnych zastrzeżeń ani uwag do wyłożonego projektu założeń.

Plany zaopatrzenia w ciepło opracowuje się dwuetapowo. Etapem pierwszym jest opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a etapem drugim (opracowywanym fakultatywnie) - projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne projekt planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części (drugi etap) opracowuje się tylko wówczas, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt planu opracowywany jest wtedy na podstawie uchwalonych przez radę gminy założeń i winien być
z nim zgodny.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna” - przedsiębiorstwa dostarczające wszystkie rozważane czynniki energetyczne dla miasta Leszna, zapewniają dostawy tych mediów na poziomie zabezpieczającym potrzeby miasta i nie jest na dzień dzisiejszy konieczne opracowanie dla Leszna projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W związku z tym, że opracowany „Projekt założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna” spełnia obowiązujące przepisy prawa (uzyskał wszystkie wymagane opinie),
a w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu, nie wpłynął żaden wniosek od osób i jednostek zainteresowanych, nie zanotowano też żadnych zastrzeżeń i uwag - zgodnie z art.19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przedkłada się go Radzie Miejskiej Leszna, jako dokument, stanowiący podstawę do uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna”.


Opracował :
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.