Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr XLIV/534/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier??awy na cz???? nieruchomo??ci gruntowej, po??o??onej w Lesznie przy ul. Ewarysta Estkowskiego -Unii Europejskiej.

U C H W A ? A Nr XLIV/534/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier??awy na cz???? nieruchomo??ci gruntowej, po??o??onej w Lesznie przy ul. Ewarysta Estkowskiego -Unii Europejskiej.

Numer uchwa??y: 534
Numer sesji: 44
Rok: 2010U C H W A Ł A Nr XLIV/534/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część
nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie przy ul. Ewarysta
Estkowskiego - Unii Europejskiej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 23 ust. 1 pkt. 7a w związku z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1.
Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Centrum Handlowym
„Manhattan” Spółka z o.o. z/s w Lesznie al. Jana Pawła II nr 16, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni ca 2200 m2, stanowiącej wła-sność Miasta Leszna oznaczonej działką nr 1/27 ark. mapy 35 zapisanej w księdze
wieczystej KW Nr 23041, na której usytuowany jest parking dla klientów targowiska zlokalizowanego przy ul. Ewarysta Estkowskiego na okres od dnia 01 lipca 2010 roku do dnia 30 marca 2013 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna .


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakU Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XLIV/534/2010 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część
nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie przy ul. Ewarysta
Estkowskiego - Unii Europejskiej.


Umowa dzierżawy, której przedmiotem była część nieruchomości gruntowej o powierzchni 2400 m2, stanowiącej własność Miasta Leszna oznaczonej działką nr 1/22 ark. mapy 35o pow. ca 2400 m2 (obecnie działka nr 1/27 na arkuszu mapy 35) zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 23041 zawarta została z Centrum
Handlowym „Manhattan” Spółką z o.o. z/s w Lesznie w dniu 2.07.2007 r. i obowiązuje do dnia 30.06.2010 r.
Na przedmiotowej nieruchomości, Dzierżawca urządził w części parking dla klientów targowiska handlowego „Manhattan” oraz układ komunikacyjny dla obsługi
targowiska.
Część nieruchomości objęta umową, zgodnie z decyzją nr 5/2010 Wojewody Wielko-polskiego nr IR.III-4.71190-5/10 z dnia 26.04.2010 r. przeznaczona została na
wybudowanie skrzyżowania ulic Estkowskiego, Unii Europejskiej i Portugalskiej,
dlatego zaproponowano zawarcie kolejnej umowy na teren o powierzchni mniejszej (ca 2200 m2).
Nieruchomość ta od roku 2002 jest przedmiotem dzierżawy i wykorzystywana jest pod cele komunikacji wewnętrznej i parkingowe. Centrum Handlowe „Manhattan” Spółka z o.o. utrzymuje porządek zarówno na dzierżawionym terenie jak i przyległym i zainteresowana jest dalszym korzystaniem z nieruchomości na dotychczasowe
cele.

W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 25 ust. 2 i art. 23 ust. 1 pkt 7a w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zawarcie kolejnej umowy po 3 – letnim okresie dzierżawy wymaga zgody Rady.
W związku z powyższym wnoszę niniejszy projekt uchwały w celu jego uchwalenia.

Opracował :
Wydział Gospodarki
NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.