Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XLIV/532/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

UCHWA?A NR XLIV/532/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

Numer uchwa??y: 532
Numer sesji: 44
Rok: 2010UCHWAŁA NR XLIV/532/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się dotacji następującym osobom:
1. Barbara Kędzierska
Nazwa zabytku: Budynek mieszkalny, ul. Lipowa 32 w Lesznie
Nazwa zadania: remont i nadanie nowej kolorystyki elewacji południowej oraz wykonanie izolacji pionowej budynku przy ul. Lipowej 32
– dotacja w kwocie do 12.000,- zł brutto , słownie: do kwoty dwanaście tysięcy złotych brutto (tj. do 50 % kosztów zadania).

2. Barbara Kierczuk i Małgorzata Poniatowska
Nazwa zabytku: Kamienica w stylu klasycystycznego dworku z początku XIX wieku przy ul. Leszczyńskich 17 w Lesznie
Nazwa zadania: remont dachu - roboty rozbiórkowe, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, roboty dekarskie kamienicy przy ul. Leszczyńskich 17
- dotacja w kwocie do 68.000,- zł brutto , słownie do kwoty: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych brutto (tj. do 49,35 % kosztów zadania).

3. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Słowiańska 32
Nazwa zabytku: Budynek mieszkalno – handlowy, ul. Słowiańska 32 w Lesznie
Nazwa zadania: remont, renowacja i kolorystyka elewacji budynku przy ul. Słowiańskiej 32
- dotacja w kwocie do 110.000,- zł brutto, słownie do kwoty: sto dziesięć tysięcy brutto ( tj. do 33 % kosztów zadania).


4. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Narutowicza 17
Nazwa zabytku: Budynek mieszkalny - ul. Narutowicza 17 w Lesznie
Nazwa zadania: remont, renowacja i kolorystyka elewacji budynku oraz wymiana rynien i rur spustowych budynku mieszkalnego przy ul. Narutowicza 17
- dotacja w kwocie do 70.000,- zł brutto, słownie do kwoty: siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto (tj. do 39,51 % kosztów zadania).

5. Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Leszczyńskich 30
Nazwa zabytku: Budynek mieszkalno-handlowy - ul. Leszczyńskich 30 w Lesznie
Nazwa zadania: remont dachu oraz renowacja i kolorystyka elewacji (roboty przygotowawcze, izolacja pozioma, tynkowanie, opierzenia, roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego oraz wymiana dachu, rynien i rur spustowych, a także wywóz gruzu ) budynku mieszkalno-handlowego przy ul. Leszczyńskich 30
- dotacja w kwocie do 95.000,- zł brutto, słownie do kwoty: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto (tj. do 36,35 % kosztów zadania).

6. IKA Spółka Cywilna Adam Kenkel i Izabela Kenkel
Nazwa zabytku: Dom mieszkalny - zabytek budownictwa mieszczańskiego barokowego z XVII w. – Rynek 29 w Lesznie
Nazwa zadania: – osuszanie ścian budynku przy ul. Rynek 29
- dotacja w kwocie do 75.000,- zł brutto, słownie do kwoty: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto (tj. do 32,60 % kosztów zadania).

7. Irena Lewandowska
Nazwa zabytku: Budynek mieszkalny - ul. Królowej Jadwigi 23 w Lesznie
Nazwa zadania: remont elewacji budynku, osuszanie ścian, uzupełnianie tynków, kolorystyka elewacji ( z pominięciem stolarki ) budynku mieszkalnego przy ul. Królowej Jadwigi 23
- dotacja w kwocie do: 90.000,- zł brutto, słownie do kwoty: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych brutto ( tj. 49,97 % kosztów zadania).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr XLIV/532/2010
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytkach mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytków. Propozycje dofinansowania przygotowano w oparciu o opinię powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Zespołu weryfikującego pod względem formalnym, wraz ze wstępną analizą merytoryczno – konserwatorską, wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz w oparciu o opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. (ze zmianami) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.