Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XLIV/531/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. ??w. Miko??aja w Lesznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkuwpisanym do rejestru zabytk??w .

UCHWA?A NR XLIV/531/2010 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. ??w. Miko??aja w Lesznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkuwpisanym do rejestru zabytk??w .

Numer uchwa??y: 531
Numer sesji: 44
Rok: 2010UCHWAŁA NR XLIV/531/2010
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lesznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się dotacji:
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja przy ul. Kościelnej w Lesznie w kwocie 600.000,- złotych ( słownie złotych: sześćset tysięcy) na remont konserwatorski budynku kościoła – 2. etap prac: modernizacja instalacji kanalizacji zewnętrznej wraz z przyłączem oraz modernizacja utwardzenia dziedzińca kościoła pw. św. Mikołaja przy ul. Kościelnej w Lesznie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr XLIV/531/2010
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielania dotacji w 2010 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Lesznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytku są pracami interwencyjnymi z uwagi na bardzo zły stan techniczny instalacji kanalizacji zewnętrznej, odprowadzającej wody deszczowe z dachu budynku kościoła, drenażu ułożonym w kanale osuszającym i powierzchni dziedzińca oraz zły stan techniczny nawierzchni dziedzińca kościoła, wykonanej z płyt betonowych popękanych, nierówno ułożonych, bez właściwego spadku, umożliwiającego odprowadzenie wód opadowych.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. (ze zmianami) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.